03. 02. 13

Hospod?renie so s?rou

Ing. Jozef Kov??, PhD., Stredn? odborn? ?kola vin?rsko-ovocin?rska, Modra

Ot?zka ?itate?a: Pri prvom st??an? som na z?klade odporu?enia ist?ho vin?rskeho odborn?ka zas?ril st??an? v?no ?naplno?. Po ve?mi kr?tkom ?ase po sto?en? som v?ak spozoroval prejavy oxid?cie ? v?no zhnedlo a dostalo nepr?jemn? starinov? n?dych. Amat?rsky som vo v?ne stanovil obsah SO2 a v?sledok bol 5 mg.l-1. Ako je mo?n?, ?e sa oxid siri?it? z v?na stratil a pora?te mi, pros?m, ak?m sp?sobom a ako ?asto m?m v?no s?ri? ? (more…)

Tags:

01. 02. 13

Miesto, kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou

Nad?asov?, origin?lna a dokonal?. Aj tak?mito pr?vlastkami sa m??e pochv?li? jedna z najmodernej??ch vinohradn?ckych a vin?rskych spolo?nost? v Eur?pe, ktor? od roku 2008 roz?iarila vin?rske nebo nad Slovenskom novou, u??achtilou enegriou. Vin?rsky komplex ELESKO wine park a.s. sa rozprestiera v malebnom srdci Mal?ch Karp?t pri obci Dubov? v katastri mesta Modra. Na v?robu v?na pou??va v?lu?ne vlastn? hrozno z n?dhern?ch, starostlivo obr?ban?ch rodiacich vinohradov v obciach Vi?tuk, Modra a Dubov?. Vinice s? s??as?ou programu integrovanej ochrany. Filozofi a spolo?nosti sa zameriava na dosiahnutie s?ladu ?loveka s pr?rodou tradi?n?mi hodnotami. Vyu??vaj? na to najmodernej?ie technol?gie a poznatky, nevyhnutn? pre ?pi?kov? kvalitu hroznov?ho v?na. Pri n?v?teve vin?rstva v?ak objav?te ove?a viac, ako len vynikaj?ce v?na, hroznov? ??avy a u??achtil? destil?ty. S??as?ou komplexu ELESKO wine park je skvel? vin?rska gastron?mia pripravovan? priamo vo vlastnej re?taur?cii z miestnych surov?n, predaj?a v?na otvoren? sedem dn? v t??dni, ako aj impozantn? gal?ria ZOYA MUSEUM. Ak v?s kr?tka up?tavka zaujala, vst?pte do sveta ELESKO, sveta kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou pre va?e zmysly a potreby.

– eno –

Tags:

31. 01. 13

Bielkoviny vo v?ne

Prote?ny (polypeptidy) s? line?rne polym?ry aminokysel?n. S? v podstate tvoren? s?borom piatich at?mov, a to uhl?ka, vod?ka, dus?ka, kysl?ka a s?ry. Bielkoviny sa do v?na dost?vaj? preva?ne z bobule hrozna a autol?zy kvasiniek. Ich obsah v mu?te sa pohybuje okolo 700 mg/l a vo v?ne od 15 do 230 mg/l, pri?om v?razne z?vis? od odrody vini?a, zdravotn?ho stavu hrozna a klimatick?ch podmienok ro?n?ka (5).

Ing. Jozef Z?horsk?
Vin?rske z?vody Topo??ianky, s.r.o.

Tags:

31. 01. 13

Likvid?cia vinohradov berie ?u?om pr?cu

Vinohrady s? v?znamn?m a nenahradite?n?m zdrojom pracovn?ch pr?le?itost?, aj zdrojom ekonomick?ho rastu regi?nu. Aj ich prostredn?ctvom sa Bratislavsk? ?upa m??e sta? ?oraz atrakt?vnej?ou turistickou destin?ciou. Semin?r o problematike vinohradov zorganizoval BSK v spolupr?ci s krajskou organiz?ciou Bratislava Region Tourism.

Tags:

30. 01. 13

Ochutn?vka mlad?ch v?n v Modre

Mesto Modra je zn?me na Slovensku predov?etk?m ako kult?rne centrum s bohatou hist?riou, zru?nos?ou remeseln?kov, v?robcov modranskej majoliky, ale aj kum?tom vin?rov, ktor? presl?vili mesto kvalitn?m odrodov?m v?nom.

Franti?ek Mach

Tags:

29. 01. 13

Kuch?rka v gatiach

Doc. RNDr. Milo?a Miku?a, CSc., netreba na?im ?itate?om predstavova?. Docent na PRIF UK v Bratislave je dr?ite?om certifik?tu Somelier profesion?l, ?lenom Asoci?cie somelierov SR, Medzin?rodnej feder?cie novin?rov a spisovate?ov p??ucich o v?ne a liehovin?ch, lektorom Wine Wave School v Bratislave a ?lenom hodnotiacich komisi? na s??a?iach v?n na Slovensku, v ?ech?ch i v Taliansku. Publikuje ?l?nky v mnoh?ch odborn?ch a popul?rnych ?asopisoch, aj v ?asopise Vini? a v?no. Spolu s Petrom Pru?incom vydal knihu O v?ne. Zauj?mav? s? aj obsahovo bohat? a v?pravn? knihy, ktor? vy?li v roku 2011 a 2012 ? obe pod n?zvom Kuch?rka v gatiach. Autor Milo? Miku? v nich, popri mnoh?ch origin?lnych sez?nnych receptoch z dom?cich surov?n, nab?da (najm? mu?ov) ku kreativite a odvahe vari?, pri?om v jednotliv?ch kapitol?ch kladie d?raz aj na vedu v slu?b?ch varenia. Samozrejme, nezab?da ani v?no.

Tags:

28. 01. 13

20 rokov propag?cie a osvety z??itkovej konzum?cie v?na. Klub milovn?kov dobr?ch v?n v Nitre

Dovo?te, aby sme v?m predstavili Klub milovn?kov dobr?ch v?n (KMDV) v Nitre. Je to dobrovo?n? zdru?enie os?b, ktor? s? ?zko sp?t? s vinohradn?ctvom a vin?rstvom. ?lenmi klubu s? v?znamn? odborn?ci v tomto odvetv?, mana??ri, lek?ri, vedeck? pracovn?ci, z?stupcovia gastron?mie, znalci v?na. Spolo?n?m krit?riom a vstupenkou ka?d?ho nov?ho ?lena do klubu je jeho dok?zate?ne pozit?vny vz?ah k fenom?nu v?no.

Ing. ?tefan Ailer, PhD.
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Slovensk? po?nohospod?rska univerzita, Nitra

Tags:

27. 01. 13

Vidiecka turistika na z?padnom Slovensku

Stredoeur?psky regi?n CENTROPE sa sklad? z ?smich spolkov?ch kraj?n, krajov a ??p, nach?dzaj?cich sa na hraniciach ?t?tov Rak?ska, ?eskej republiky, Slovenskej republiky a Ma?arska, v ktor?ch ?ije pribli?ne ?es? mili?nov obyvate?ov. Hlavn? mest? Viede? a Bratislava, ale aj Brno a Gy?r, tvoria na tomto ?zem? hnacie sily ekonomick?ho a hospod?rskeho rastu. Opr?vnene t?to oblas? naz?vame aj ?srdcom Eur?py?, v ktorej sa vytv?raj? ide?lne podmienky na cezhrani?n? spolupr?cu a vz?jomn? obohacovanie ?ivota v centr?lnej Eur?pe. Rozvojom spolupr?ce v regi?ne sa zaober? euroregion?lne zdru?enie Slovensk? Dom Centrope v Bratislave. Pod veden?m riadite?ky Ing. Tatiany Miku?ovej, ustanovize? koordinuje jednotliv? rozvojov? projekty cezhrani?nej spolupr?ce.

J. Soukupov?

Tags:

25. 01. 13

Ve?er novo??achtencov pote?il milovn?kov v?na aj vin?rskych profesion?lov

Caf? Radnica, Pezinok, 16. 1. 2013. Ke? som sa v novembri minul?ho roka dozvedela, ?e na programe pravideln?ch ochutn?vok ?Ve?ery s v?nom?, ktor? sa konaj? v tejto milej kaviarni pod z??titou Eur?pskeho vin?rskeho rytierskeho stavu a Malokarpatskej v?nnej cesty, je Ve?er novo??achtencov s Ing. Dorotou Posp??ilovou, PhD., okam?ite som si tento d?tum pozna?ila do di?ra.

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags:

24. 01. 13

Vin?rske osobnosti a Vin?rstvo roka 2012

Zv?z v?robcov hrozna a v?na na Slovensku pod z??titou ministra zahrani?n?ch vec? a eur?pskych z?le?itost? SR Miroslava Laj??ka, usporiadalo koncom novembra m.r. v historickej pivnici Palugyayovho pal?ca v Bratislave sl?vnostn? degust?ciu ?Slovensk? v?no 2012?. Sl?vnostn? ve?er je ur?en? pre host? pozvan?ch z radov vysok?ch ?t?tnych a vl?dnych predstavite?ov, Ministerstva p?dohospod?rstva a rozvoja vidieka SR a ?al??ch in?tit?ci? so vz?ahom k vinohradn?ctvu a vin?rstvu, pre m?di? a pod.

Tibor Vittek

Tags: