07. 01. 13

V?skyt blysk??ika repkov?ho vo vinohrade

Blysk??ik repkov? ? je to chrob?k 1,5 ? 2,5 mm dlh?, podlhovasto ov?lny, ?iernej farby. V minulom roku sa vo v???om rozsahu a intenzite vyskytol na vini?i hroznorodom v Malokarpatskej vinohradn?ckej oblasti.

Ing. Peter Dr??, foto Ing. Robert Chalas

Tags:

05. 01. 13

Zimn? ?ez r?vy a kvalita hrozn?

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., Zahradnick? fakulta v Lednici, Mendelova univerzita v Brn?

Zimn? ?ez r?vy je jedn?m z agrotechnick?ch z?sah?, kter? v?znamn? rozhoduje o kvalit? hrozn?. Volba zat??en? ke?? rozhoduje o v?nosu hrozn? na ke?i a v?voji kvalitativn?ch parametr? v hroznech. ?rove? zat??en? ke?? m? neju??? vztah k odr?d?. V praxi se nej?ast?ji uv?d? t?i ?rovn? zat??en?: 4-6 o?ek na m2 = n?zk? zat??en?, 6-8 o?ek na m2 = st?edn? zat??en?, 8-10 o?ek na m2 = vysok? zat??en?. Ve vztahu k odr?d? se nap??klad u Cabernetu Moravia doporu?uje n?zk? zat??en?, naproti tomu u Rulandsk?ho b?l?ho vysok? zat??en?. Ur?it? vliv ve volb? ?rovn? zat??en? m? tak? velikost hrozn? jednotliv?ch odr?d.

(more…)

Tags:

04. 01. 13

D?vno pestovan? odrody vini?a ? Portugalsk? biele

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

V piatom ??sle vla?aj?ieho ro?n?ka n??ho ?asopisu sme op?sali odrodu Portugalsk? siv?. Pokra?ujeme opisom Portugalsk?ho bieleho. Hne? na ?vod treba poveda?, ?e dostupn? ampelografick? literat?ra poskytuje o tejto odrode len ve?mi m?lo inform?ci?, ?o azda sved?? o tom, ?e sa odroda aj v minulosti vo v?sadb?ch vyskytovala zriedkavo. Nenach?dzala sa ani v na?om starom sortimente vini?a v Bratislave. O to je z?slu?nej?ie, ?e sa ako d?vno pestovan? odroda dostala do zbierky n?u?nej vini?ky star?ch odr?d v ?atove na Morave, kde sme ju s l?skav?m povolen?m gener?lneho riadite?a Znov?n Znojmo a.s. (zakladate?a tejto vini?ky) Ing. Pavla Vaj?nera mohli ?tudova?.

Tags:

03. 01. 13

Na kruhovom objazde

Kone?ne som si dal do poriadku kni?nicu. Police na beletriu, police na dejiny a geografi u, police na encyklop?die a slovn?ky, zop?r pol?c na vedeck? a odborn? literat?ru. Dve z nich s? vyhraden? pre vini? a v?no. Poznatky star? aj tie nov?ie, s??asn?. Niektor? z nich mi u? vypad?vaj? z hlavy. Obrann? mechanizmus mozgu v?ak st?le funguje. Odumieraj? veci nepotrebn? a ukladaj? sa tie nov?, progres?vne. Po??ta?om ve?mi neholdujem. Hladk?m chrbty kni?iek a ob?as si niektor? z nich vytiahnem. Zalistujem a pam??ou sa vraciam o p?r desa?ro??, o p?r rokov sp??.

Fedor Mal?k

Tags:

02. 01. 13

??slo 1/2013 ro?n?k XIII. u? v predaji!

?asopis Vini? a v?no, ??slo 01/2013, ro?n?k XIII.

Tags: