13. 01. 20

Víno – kultúrny sprievodca ľudstva

Vínny cestovný ruch je voľnočasovou aktivitou, aktívnym trávením voľného času a spojením zážitku z koloritu vinohradov a vína so zážitkom športovým, kultúrno-poznávacím, rekreačným, relaxačným a zážitkom z enogastronómie.

Tags:

07. 01. 20

Ročník 2018 – situačná a výhľadová správa

Koncom ostatného roku vydal Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR situačnú a výhľadovú správu, ktorá hodnotí situáciu na trhu s vínom v hospodárskom roku 2018/2019 a na základe dostupných údajov uvádza odhad vývoja bilančných ukazovateľov v hospodárskom roku 2019/2020. Situačná a výhľadová správa pojednáva o regulačnej a podpornej politike trhu a o aktuálnej situácii na slovenskom trhu.

Tags:

05. 01. 20

Ekologická a integrovaná ochrana proti houbovým chorobám v Èeské republice

Nejrozšířenějším systémem ošetřování vinic v České republice je integrovaná produkce. Dotační pravidla týkající se integrované produkce vnesly do tohoto systému zcela nový pohled v ochraně proti houbovým chorobám. Došlo fakticky k propojení používání fungicidů a prostředků ekologické ochrany.

Tags:

01. 01. 20

Stratégia a nové impulzy pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyvíja rozsiahle aktivity na zabezpečenie rozvoja tohto významného odvetvia poľnohospodárstva a na odstránenie nepriaznivých faktorov sťažujúcich jeho efektívnosť a rozvoj. Je to celý rad súborov opatrení v oblasti legislatívy a dotačnej politiky. Ako nás informovala výkonná riaditeľka zväzu Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., súčasné obdobie je rozhodujúce najmä pre tvorbu Strategického plánu a prideľovanie finančných prostriedkov z dotačných zdrojov na chod odvetvia pre roky 2021 – 2027.

Tags: