29. 03. 13

Testy na bielkovinov? stabilitu v?na

Bielkovinov? stabilita v?na je relat?vny pojem, pri ktorom si vin?r mus? uvedomi?, ?i bude jeho v?no distribuovan? do celej republiky, pr?padne do zahrani?ia a skladovan? dlh?ie obdobie v neklimatizovanom, teplom sklade, alebo v?no ur?en? na r?chlu spotrebu pred? priamo v pivnici. (more…)

Tags:

20. 03. 13

Alergick? reakcia po poh?riku v?na…

Ivana Dokupilov?1.,2, Martin S?k 1.,2, Jana Lakato?ov? 1.,2, Ernest ?turd?k2.
1. V?skumn? ?stav vinohradn?cky a vin?rsky CVRV Pie??any,
2. Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie STU Bratislava

V ostatn?ch rokoch sa ?oraz ?astej?ie objavuj? potravinov? alergie, za??naj?c od podr??denia poko?ky a? po anafylaktick? ?oky. Alergick? reakcia sp?sob?, ?e imunitn? syst?m odpoved? na produkciu prote?nov ?pecificky via?ucich sa na alerg?n, aby ho odstr?nili z organizmu. IgE s? protil?tky via?uce sa na alerg?ny, v d?sledku ?oho sp???aj? odozvu. Sign?lne molekuly v krvi sp?sobuj? n?stup sympt?mov typick?ch pre potravinov? alergie. Napr?klad vyr??ky, k?chanie, slzenie o??, nevo?nos?, svrbenie na per?ch a v ?stnej dutine, ?al?do?n? k??e, plynatos?, zvracanie a v niektor?ch pr?padoch a? smr?. (more…)

Tags:

14. 03. 13

Je nutn?, aby vo v?nach s n?zkou koncentr?ciou kysel?n musela prebehn?? jabl?no-mlie?na ferment?cia?

Katar?na Furd?kov?, Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie, STU Bratislava

Mnoh? vin?ri st?le v?haj?, ?i m? v?no s n?zkou koncentr?ciou celkov?ch kysel?n podst?pi? jabl?no-mlie?nu ferment?ciu (JMF) alebo nie. Mu?ty s n?zkym obsahom titrovate?n?ch kysel?n (do 7 g/l) a vy???m pH (3,3 ? 3,5), s? z h?adiska dlhodobej stability v?dy ?rizikov?? a je ot?zne, ?i by JMF nasleduj?ca po alkoholovom kvasen? nesp?sobila kritick? zn??enie celkov?ch kysel?n vo v?ne a ?al?iu stratu jeho stability. Opak je v?ak pravdou… (more…)

Tags:

04. 03. 13

Slovensk? v?no v pol?ase eur?pskej reformy trhu

MancelTradi?ne, koncom marca, sa ?lenovia Zv?zu vinohradn?kov Slovenska (ZVS) stret?vaj? v PD Bratislava- Vinohrady na svojom valnom zhroma?den?. Nebolo to inak ani tento rok. V centre pozornosti ??astn?kov podujatia boli, popri bilancii uplynul?ho vinohradn?ckeho roka, poh?ady na podnikanie v oblasti vinohradn?ctva a vin?rstva v podmienkach na?ich a eur?pskych pr?vnych noriem. S podstatn?mi my?lienkami ?vodn?ho pr?hovoru predsedu ZVS JUDr. Igora Mancela oboznamujeme aj na?ich ?itate?ov. (more…)

Tags: