19. 03. 13

D?vno pestovan? odrody vini?a ? Wildba?sk? modr?

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav ?imora

Odroda Wildba?sk? bola s??as?ou starej (p?vodnej) zbierky vini?a v Bratislave ? e?te pri Vin?rsko ? z?hradn?ckej ?kole (1884 ? 1922) so s?dlom na Mat??kovej ulici, ktor? bola umiestnen? v jednej z historick?ch budov teraj?ieho ?KSUP-u. V?skumn? ?stav vinohradn?cky a vin?rsky nesk?r prevzal pri?ahl? vinicu so sortimentom ? tzv. ?pokusn? vinicu? (cca 2 ha) ? nad t?mito budovami. V uvedenom sortimente ? pribli?ne 300 odr?d ? sme v rokoch 1965-1967 o.i. sledovali aj odrodu Wildba?sk? modr?. Znamen? to, ?e t?to odroda sa zrejme v obdob? Rak?sko ? uhorskej monarchie dostala aj na Slovensko.

Tags:

17. 03. 13

Apel?cia v jedine?nom terroir je pridanou hodnotou

Zav?dzanie nov?ho apela?n?ho syst?mu a stav, rozvoj, ochrana, pr?padne ?padok vin?c, to s? t?my, ktor? ?zko spolu s?visia. Zatia? sa nepodarilo dosiahnu? v?raznej?? prielom v problematike ochrany vin?c a pozemkov?ch ?prav. S??asn? stav v ochrane vin?c nemo?no pova?ova? za dobr?. Prakticky absentuje z?konn? ochrana, jedin?m n?strojom na regul?ciu v?stavby na vinohradn?ckych ploch?ch s? ?zemn? pl?ny. Ka?d?, kto niekedy pracoval v org?noch miestnej samospr?vy pritom vie, ako ?a?ko je v tomto prostred? odol?va? r?znym tlakom, najm? ke? ch?ba mo?nos? oprie? sa o jasn? dikciu z?kona. Aj ke? s??asn? kr?za aktivity developerov pribrzdila, st?le pokra?uje paradoxn? situ?cia, ?e na jednej strane tis?cky hekt?rov kvalitnej vinohradn?ckej p?dy zarastaj? ??pkami a na druhej je takmer nemo?n? k?pi? si alebo dlhodobo prenaja? plochy na v?sadbu nov?ch vinohradov.

Tags:

15. 03. 13

Krajina v?na pod Mal?mi Karpatmi v pr?cach Mateja Bela

Mgr. Eva Benkov?, Univerzita Komensk?ho Bratislava

Vinohrady dotv?raj? malebn? kulisu podhoria Mal?ch Karp?t od Bratislavy a? po Smolenice. Vini? a v?no, oba fenom?ny tohto regi?nu, si nemohol nev?imn?? ani polyhistor Matej Bel (1684 ? 1749), ?ij?ci a p?sobiaci v Bratislave pri pr?prave encyklopedick?ho magnum opus. V pr?cach o ? Uhorsk?ch v?nach, Vinohradoch a v?nach v Dolnom Uhorsku roku 1720, Malokarpatskom vinohradn?ctve z diela Historicko-geografick? znalos? nov?ho Uhorska, Sv?tojurskom v?ne…? n?jdeme opisy regi?nov a lokal?t zn?mych pestovan?m vini?a v Uhorsku. Inform?cie z pera samotn?ho u?enca a jeho bl?zkych spolupracovn?kov s? svedectvom dobovej hist?rie v?na v prv?ch desa?ro?iach 18. storo?ia. Na z?klade pokrokov?ch met?d osvietensk?ho b?dania mo?no state o n?poji z hrozna nazva? bezpochyby ak?msi priekopn?ckym lexik?nom o v?nnej kult?re u n?s. Spom?nan? diela svojim ?itate?om predostieraj? nielen dobov? scen?riu Malokarpatskej vinohradn?ckej oblasti, ale s? rovnako aj nepostr?date?n?m prame?om poznania mi?kovsk?ho, k?sz?gsk?ho, bud?nskeho, ?i tokajsk?ho v?na.

(more…)

Tags:

10. 03. 13

Oxid siri?it? vo v?ne

Oxid siri?it? je vyu??van? pri v?robe v?na u? od r?mskych ?ias. Vo vin?rstve sa pou??va najm? pre svoje antioxida?n? vlastnosti a na potl??anie aktivity kvasiniek a bakt?ri?. Oxid siri?it? je pr?rodn? ved?aj?? produkt kvasiniek pri kvasen?, ktor? ho zvy?ajne neprodukuj? viac ako 10 mg/l. Viacer? v?skumy dokazuj?, ?e t?to koncentr?cia z?vis? od r?znych faktorov ? napr. od kme?a a ?ivotn?ho prostredia kvasiniek. V ?l?nku si bli??ie op??eme vlastnosti, formy a pou?itie SO2, ktor? s? ?zko sp?t? s pH a teplotou.

(more…)

Tags:

08. 03. 13

Kvalita hrozn? pro v?robu b?l?ch v?n a vysok? obsah alkoholu

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta

Such? nebo sladk?? Takovou ot?zku si klade mnoho v?robc? v?na a spot?ebitel?, kdy? uva?uje nad term?nem sklizn?, technologi? a kvalitou b?l?ch v?n. Po?as? posledn?ch n?kolika ro?n?k? v?razn? p?eje kvalit? ?erven?ch v?n. U b?l?ch v?n je tomu v?ak pr?v? naopak. Vysok? cukernatost nemus? b?t znakem kvality u hrozn? b?l?ch odr?d, ale m??e b?t ?asto v?razn?m probl?mem. V ro?n?c?ch 2009, 2011 a 2012, m?ly hrozny velmi vysokou cukernatost, ale nebyly zcela zral? po str?nce aromatick?ch l?tek. Velmi slune?n?, tepl? po?as? a ?ast? periody sucha, jsou p??zniv? pro plynul? n?r?st cukernatosti. Obsah a kvalita aromatick?ch l?tek v bobul?ch se v?ak nevyv?j? p??mo ?m?rn? cukernatosti. Hrozny byly aromaticky bu? p?ezr?l? nebo nedozr?l?, s v?razn?mi ?chlorofylov?mi? t?ny.


(more…)

Tags:

07. 03. 13

?pal a sp?la vini?a ohrozuj? vinohrady

Ing. Ga?par Vanek, CSc.?Poruchy vini?a sp?soben? slne?n?m ?iaren?m prin??aj? probl?my, s ktor?mi je potrebn? r?ta?. Na ochranu strapcov mus?me vedome usmerni? agrotechniku, a to spo?iatku na ich otu?ovanie, nesk?r na ich ochranu pred priamym slne?n?m ?iaren?m. M? to by? s??as?ou zelen?ch pr?c, najm? z?sahov v uv??en?ch term?noch a premyslen?ch sp?sobov odstra?ovania listov a z?listkov v oblasti strapcov. (more…)

Tags:

05. 03. 13

Ke? sa z malej krajiny stane ve?k?

Spr?vy o skvel?ch v?sledkoch slovensk?ch v?n prich?dzaj? zo v?etk?ch str?n. V tomto roku sa na?im v?nam naozaj dar?. Na najprest??nej??ch medzin?rodn?ch konkurzoch zbieraj? medaily, no nielen to. O Slovensku a jeho v?nach sa vo vin?rskom svete ?oraz viac hovor?. P??u o n?s dom?ce aj zahrani?n? m?di?. Kde sa tu ?zrazu? vzala tak? inv?zia skvel?ch v?n? ? to je naj?astej?ie kladen? ot?zka.

(more…)

Tags:

03. 03. 13

Mezin?rodn? sout?? v?n v Moravskoslezsk?m kraji Cuv?e 2013 Ostrava

Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags:

03. 03. 13

46. Valtick? vinn? trhy 2013 m?ly co nab?dnout

Na 46. ro?n?k Valtick?ch vinn?ch trh? (VVT) p?ivezlo koncem b?ezna sv? v?na 147 vina?sk?ch fi rem a obchodn?ch spole?nost?. Vina?i zaplnili ?pan?lskou kon?rnu 926 vzorky v?n ? z ?esk? republiky p?ivezlo 123 vina?sk?ch spole?nost? i firem 793 v?n, z Rakouska 13 men??ch firem 78 v?n, ze Slovenska 10 vina?sk?ch spole?nost? a fi rem 52 v?n a jedna obchodn? firma p?ivezla z Argentiny 3 v?na. Tradi?n? nejv?ce v?n d?vaj? na VVT Vinn? sklepy Valtice 37 v?n, d?le ZNOV?N Znojmo 29 v?n, VINSELEKT Michlovsk? 23 v?n. Ze zahrani?n?ch vina?stv? bylo nejv?ce vzork? Rudi Woditschka z Rakouska 30 v?n a CHATEAU Modra ze Slovenska 13 v?n.

Tags:

02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags: