08. 05. 14

Genetické profily odrôd viniča

Abstrakt

Hlavným cieľom našej štúdie bolo identifikovať desať slovenských odrôd viniča (Vitis vinifera, L.) vyšľachtených na Slovensku. Identifikáciu sme vykonali pomocou jedenástich mikrosatelitov, pričom amplifikovaných bolo celkovo 69 rôznych alel od 4 (ISV3) po 8 (VVS2). Následne boli stanovené uvedené parametre, očakávaná (He) a pozorovaná (Ho) heterozigotnosť, polymorfný informačný obsah, pravdepodobnosť identity, efektívny počet alel a celkový počet alel. Všetky mikrosatelity boli polymorfné a poskytovali reprodukovateľné dáta. VVS2 lokus vykazoval najvyššie hodnoty polymorfného informačného obsahu; 6,25, efektívneho počtu alel; 0,83 a indexu diverzity; 0,84.

Ivana Dokupilová 1,2, Martin Sák1,2, Daniel Mihálik1 ,(1)Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava, (2) Slovenská Technická Univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava

Foto Dorota Pospíšilová

Tags:

06. 05. 14

Ampelografia Slovenska

Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole čitateľovi približuje systematiku čelade  Vitaceae Lindley, v druhej sa dozvie o dejinách ampelografie – popise viniča a odrôd. Tretia kapitola sumarizuje metódy, ktoré sa používajú pri hodnotení a popise odrôd viniča. Štvrtá kapitola je venovaná vinohradníckej rajonizácii. Podpníkový vinič opisuje piata kapitola. Najobsiahlejšia je posledná kapitola v ktorej sa ponúka podrobný popis registrovaných odrôd (52), odrôd v minulosti u nás pestovaných (20), novovyšľachtených odrôd (70) a odrôd z interšpecifi ckého kríženia s menšími nárokmi na chemickú ochranu (39), všetky v členení na muštové biele, muštové modré a na stolové odrody. Texty sú doplnené tabuľkovými prehľadmi, schémami a 200 farebnými fotografiami.

Poslúži vinohradníkom, vinárom, záhradkárom, študentom odborných škôl, somelierom i priaznivcom vína. 

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografi a Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografi a.szm.sk alebo e-mailom ampelografi a@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 33 €. 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív

 

Tags:

03. 05. 14

Dávno pestované odrody viniča – Šintavské žlté

Uplynulo už takmer 50 rokov od obdobia, keď sme v starom sortimente viniča vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom na Matúškovej ulici v Bratislave našli a študovali, okrem iných odrôd, aj Šintavské žlté (v rokoch 1965-1968). Už vtedy sme považovali za povinnosť podrobnejšie preštudovať odrody, ktoré naši predkovia (počtom asi 300) sústredili do zbierky. Bolo to pravdepodobne duševné dedičstvo bývalej Vinohradnícko–záhradníckej školy v Bratislave (1884-1922), ktorá bola preložená do Modry a dnes funguje ako Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre. Na prechodné obdobie (1946-1949 vznikla v Bratislave Vyššia vinohradnícko-ovocinárska a záhradnícka škola, ktorá bola tiež preložená do Modry a časom splynula s terajšou odbornou vinohradníckou školou.2/

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.

 

Tags:

01. 05. 14

Silná samospráva – v záujme každého vinohradníka a vinára

Javí sa, že v roku 2014 dôjde k dlho očakávanému kroku – k zjednoteniu vinohradníckej a vinárskej samosprávy na Slovensku. Keďže rozkol, alebo dnes môžeme povedať miernejšie – rozdelenie – trvá už 20 rokov a prvé návrhy na zjednotenie boli predkladané už v roku 2005, bude užitočné niekoľkými slovami načrtnúť históriu tohto zdĺhavého a boľavého procesu. Nie snáď preto, že by sme chceli akýmkoľvek spôsobom rekriminovať minulosť, ale preto, že sme celej vinárskej verejnosti dlžní tento stav vysvetliť a povedať jasné slovo o smerovaní do budúcnosti.

JUDr. Igor Mancel Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska

Tags: