15. 05. 17

Zjednodušená identifikácia druhov mikroorganizmov v mušte a víne pomocou moderných metód – príklad kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti

Abstrakt
Súčasné pokročilé molekulárno-biologické metódy, využívajúce sekvenovanie DNA, umožňujú presnú identifikáciu mikroorganizmov izolovaných z muštu a vína, avšak použitie drahých a komplikovaných metód zväčša nie je efektívne. Ako prakticky jednoduchšie a pritom dostatočne presné sme použili dve alternatívne metódy: infračervenú spektroskopiu suspenzií buniek a polymerázovú reťazovú reakciu s náhodnou amplif káciou (RAPD). Obe metódy sme aplikovali na izoláty kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti, v porovnaní s izolátmi z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe porovnania infračervených spektier a elektroforetických prof lov RAPD sme malopoľské izoláty identif kovali ako Saccharomyces cerevisiae, čo sa potvrdilo sekvenovaním DNA ako definitívnou metódou.

Tags:

13. 05. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

II. časť

Ako sme už uviedli, od 1.3.2106 je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). VÚVV mal v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dve úlohy. Úlohu odbornej pomoci sme priblížili čitateľom v čísle 1 t. r. , teraz zdokumentujeme prínos druhej úlohy rezortného projektu vedy a výskumu s názvom „Analýza zmien vybraných parametrov v anorganickej a organickej zložke ekosystému. viniča“.

Tags:

09. 05. 17

Karanténne a invazívne druhy – akútna hrozba pre slovenské vinohrady

IV. časť

Vzpomínam na krajinu:
…a v louce zpěv svůj zvedá
jen cikáda, mých rytmů
nápověda

Zamilovaný básnik František Hrubín vo svojej básnickej zbierke Zpívano z dálky (1933) snívajúc o žene v kontexte prírodného šerosvitu, vníma zvuk cikád ako niečo poetické, ako partitúru milostných citov (báseň Hvězdo závistivá). Vinohradník pri stridulácii cikád vo svojej vinici určite nebude myslieť na témy ľúbostné, city a ducha povznášajúce, ale skôr ho zachváti panika. V článku sa budem venovať bakterii Xylella fastidiosa zodpovednej za Pierceho chorobu viniča a úspešnému šíriteľovi tejto nákazy – cikádam.

Tags:

07. 05. 17

Účinná ochrana proti houbovým chorobám

Ve vztahu ke každé z houbových chorob je třeba znát podmínky pro její šíření, specifické informace k citlivosti k danému patogenu a možnosti prognózy dané choroby.

Tags:

04. 05. 17

Rizling korenistý – elita s perspektívnymi vlastnosťami

Naše vinohradnícke oblasti sa vyznačujú špecifickými prírodnými podmienkami, v ktorých odroda z hľadiska vinohradníckej a vinárskej úspešnosti zohráva dôležitú úlohu. Krása našich vín, ale aj úspechy našich vinárov v ostatných rokoch, sú založené práve na odrodovej variabilite v našom sortimente odrôd viniča. V Listine registrovaných odrôd máme zapísaných 48 odrôd muštových bielych a modrých. Ich odrodové vína dokážu osloviť a zaujať aj najnáročnejších konzumentov, netreba ich kupážovať, sceľovať alebo vylepšovať. Jednoducho sú krásne a zaujímavé aj sami o sebe, či ide o vína vyrobené z našich základných odrôd alebo z nových, zapísaných do Listiny registrovaných odrôd v ostatných rokoch

Tags:

01. 05. 17

100 bodov pre víno

„Prosím, zoraďte mi vína označené A, B, až E, od najlepšieho smerom nadol. Šampiónom súťaže sa stane víno s najmenším počtom bodov, lebo to je súčasne aj poradie“. Hovorí profesor. Adrenalín je vybičovaný atmosférou tak, že by sa dal krájať. Napätie stúpa a zainteresovaním búcha srdce, až ho cítiť v hrdle. Na veľkom stojane je nakreslená tabuľka, celkom ako z EXCEL-u. Vybraní arbitri superf nále (rozstrelu), zväčša predsedovia komisií, odovzdávajú profesorovi lístky so svojim poradím. Tiež sú napätí, minimálne kvôli tomu, či sa traf li do konečného poradia. Poradia, ktoré rozhodne o tom, kto bude na rok kráľom. Malým majstrom Slovenska, či šampiónom, ak chcete.

Tags: