27. 09. 17

Mikrobiologická hra na „stoličkový tanec“ vo fermentačnej nádobe

III. časť

Symfónia vína

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zá-roveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína. (Pokračovanie z minulého čísla).

Tags:

25. 09. 17

Aromagram – grafické znázornenie arómy vína

Aromagram je grafické zobrazenie aromatického profilu hodnotenej vzorky, ktorý slúži na  vytvorenie konkrétnej predstavy o  kvalite a  intenzite jednotlivých vôňových deskriptorov charakterizujúcich skúmanú látku. Možno ho vytvoriť pre každý voňajúci materiál, či už ide o parfumy, obaly, prírodné, ale aj syntetické materiály alebo rôzne požívatiny, vrátane vína.

Tags:

23. 09. 17

Výskum overený v praxi

EVER Trade a EVER predstavili vinárom nové enologické trendy

Firma EVER Trade, s.r.o., sídliaca v  Pezinku, sa zaraďuje medzi popredných dodávateľov technológií na  výrobu vína, prípravkov na ošetrenie muštov a vína, komplexnej adjustáže a súčasne je poskytovateľom odborného poradenstva. Slovenským producentom vína každoročne prezentuje progresívne novinky vyvinuté talianskou spoločnosťou EVER, s.r.o., uznávanou vďaka odbornosti a kvalite ako lídra na trhu. Technológie a prípravky zvyšujúce kvalitu vína z dielne spoločnosti EVER vznikajú v spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi a univerzitami, pri aktívnom prepojení s výrobnou praxou. V júni t.r. obe spoločnosti usporiadali v priestoroch vinárstva Karpatská Perla v Šenkviciach vinársky seminár, zameraný na inovatívne technológie zabezpečujúce vysokú kvalitu vína. Odborníci z EVER, s.r.l., Emanuele Bartolucci a Mauro De Paola predstavili nový prístup k reaktivácii kvasiniek, k číreniu muštov a vín bez alergénov a tiež protokoly vinif kácie podľa EVERu, využívajúce makro a mikro okysličovania. O komplexných službách a príprav koch na ošetrenie vína a muštu z bohatého portfólia spoločnosti informoval Ing. Ján Koniar, obchodný riaditeľ EVER Trade s.r.o.

Tags:

21. 09. 17

Produkcia majoritných látok sekundárnej arómy vína pomocou čistých kultúr kvasiniek Saccharomyces cerevisiae

ÚVOD

Víno je komplexná zmes zlúčenín, ktoré vznikajú v rôznych štádiách procesu jeho výroby. Zastúpenie týchto zlúčenín a ich vzájomná interakcia výrazne ovplyvňujú výslednú podobu vína. Jedným z najdôležitejších aspektov vína je jeho aróma [1]. Je tvorená prchavými organickými zlúčeninami (VOC), ktorých vznik je ovplyvnený faktormi, ako sú mikroklimatické a  makroklimatické podmienky, vedenie alkoholovej fermentácie, použitý kmeň kvasiniek, vyzretosť hrozna a iné [2]. Najzastúpenejšie skupiny látok, ktoré tvoria VOC profil vína, sú vyššie alkoholy, estery, prchavé kyseliny, karbonylové zlúčeniny a terpenoidy.

Tags:

19. 09. 17

Testovanie zdravotného stavu viniča v technickom a priestorovom izoláte

V rámci úlohy odbornej pomoci „Zabezpečenie plnenia Nariadenia Rady 1308/2013 ES o  spoločnej organizácii trhu s  vínom“ podporenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa opakovane, aj v roku 2016, uskutočnilo testovanie rastlín viniča vysadených v technickom a priestorovom izoláte a kandidátskych rastlín určených na výsadbu do technického izolátu, na prítomnosť škodlivých organizmov.

Tags:

17. 09. 17

Nová technológia vo vinohradníctve – UAV

Prvým cieľom modernej vojny je zužitkovať produkty priemyslu bez toho, aby sa zvýšila všeobecná životná úroveň (George Orwell, 1903-1950)

Týmto výrokom známeho britského novinára a spisovateľa, vlastným menom Eric Arthur Blair, chcem upozorniť na smutný fakt, že v histórii ľudstva bol vývoj väčšiny prevratných technológii prvotne motivovaný myšlienkou zabíjania a až následne inovatívna technológia posúva človečenstvo o ďalší krok do predu, ku „komfortným zajtrajškom“. Ono to platilo za čias Gréckej či Rímskej civilizácie, v stredoveku za čias Leonarda da Vinciho, a cez turbulentné 20-te storočie to platí až po dnes.

Tags:

15. 09. 17

Rezistencia a toxicita pesticídov verzus – odolnosť rastlín proti patogénom

Rezistencia znamená, že huby, baktérie, vírusy, plesne a  živočíšni škodcovia, sa stali odolnými voči prípravkom na ochranu rastlín. Zjednodušene o rezistencii hovoríme vtedy, keď patogén (pôvodca chorôb) zmení svoju pôvodnú génovú štruktúru, ten následne spôsobí, že dovtedy účinný postrek voči chorobe sa stane neúčinným. Znamená to, že rezistencia na prípravky proti chorobám a škodcom spôsobuje, že sa používané prípravky stávajú menej účinnými, resp. strácajú účinnosť úplne, čo môže vážne komplikovať ochranu rastlín proti patogénom (chorobám a škodcom). Napriek tomu, že máme k dispozícii postreky, ktoré boli predtým voči chorobe účinné a robíme prevenciu, nedokážeme infekciu zastaviť.

Tags:

05. 09. 17

Průzkum půdy před výsadbou vinice

V  nových výsadbách révy vinné vznikají často problémy s  ujatelností sazenic a  jejich růstem. Často se argumentuje nekvalitními sazenicemi, ale problémy častěji souvisí s půdními podmínkami a přípravou půdy před výsadbou. Na základě průzkumu půdy se také rozhoduje o rigolaci nebo hloubkovém kypření

Tags:

03. 09. 17

Lesný vinič – Vitis vinifera ssp. silvestris Datovanie jeho vzniku a porovnanie s Vitis vinifera ssp. sativa

Domnievame sa, že každého človeka, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zaoberá viničom, iste zaujme, že Vitis vinifera rastie aj v lesoch. Naším čitateľom chceme lesný vinič priblížiť a podeliť sa so skúsenosťami, nadobudnutými za viac ako 10-ročnej práce a štúdia tejto zaujímavej rastliny. Zasluhuje si našu pozornosť, lebo dala vznik všetkým odrodám ušľachtilého viniča a zachovala sa v rôznych modifikáciách od konca treťohôr až podnes.

Tags:

01. 09. 17

Obsahovo bohatá knižka – nielen sprievodca slovenskými vínami

V  týchto dňoch obohatí knižné pulty ďalšia publikácia určená pre pestovateľov hrozna, vinárov, somelierov, obchodníkov s vínom a samozrejme, aj pre milovníkov vína. Pochádza z pera známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského, ktorý sa svojou autorskou aktivitou zapísal do povedomia odbornej i laickej verejnosti. V rozhovore nám dovolil nazrieť do jeho tvorivej dielne, do motivácie, zámerov, ale predovšetkým do získaných skúseností, ktoré si nenecháva pre seba, ale štedro sa vie o všetky podeliť.

Tags: