29. 11. 12

Prv? horsk? festival s najlep??mi slovensk?mi v?nami z kopca

Ideálna poloha horského strediska na Donovaloch je predurčená na organizovanie rôznych tematických podujatí a festivalov, na ktorých nesmú chýbať najlepšie slovenské vína, ani ich výrobcovia — vinohradníci a vinári. Združenie cestovného ruchu Donovaly, v spolupráci s partnermi, zorganizovalo druhý ročník horského festivalu WINE SNOW 2012. Tento jediný vínny festival svojho druhu na Slovensku si kladie za cieľ propagovať najkvalitnejšie slovenské vína a ich výrobcov v malebnom horskom turistickom centre Slovenska, ktoré je známe svojimi gastronomickými službami a ubytovacími zariadeniami vysokého štandardu. Aktívna propagačná kampaň v médiách, prec?zna organiz?cia a skvel? ??as? popredn?ch slovensk?ch v?robcov v?na, syrov a u??achtil?ch destil?tov, bola spojen? s komorn?m sprievodn?m programom, ktor? n?v?tevn?kom podujatia spr?jem?oval ochutn?vky a osobn? stretnutia s na?imi vin?rmi od Mal?ch Karp?t a? po Vihorlat.

EnoVia Donovaly – Bratislava, 2.- 3. 11. 2012

Tags:

29. 11. 12

Slovensk?m Beaujolais je Sv?tokatar?nske v?no

Po ?spe?nom ?vodnom roku od?tartoval naplno, u? s n?dychom vytvorenej trad?cie, druh? ro?n?k festivalu mlad?ch slovensk?ch v?n, pod n?zvom Sv?tokatar?nska ko?tovka. Po?as troch dn?, 8., 9., a 10. novembra pril?kal do priestorov Starej tr?nice v Bratislave mno?stvo n?v?tevn?kov, aby ochutnali v?na z novej ?rody od slovensk?ch producentov, pote?ili sa t?nmi veselej hudby bratov Wimerovcov a v s??a?i s v?nnou tematikou, ktor? bola s??as?ou sprievodn?ch aktiv?t podujatia, aj niektor? z prezentovan?ch v?n vyhrali.

Zdenka ?uransk?

Tags:

28. 11. 12

Pozv?nka na INTERVITIS INTERFRUCTA Transfer poznatkov na svetovej ?rovni

V nemeckom ?tuttgarte sa v d?och 24. – 27. apr?la 2013, bude kona? najv?znamnej?ie medzin?rodn? podujatie v oblasti technol?gi? pre vinohradn?ctvo, ovocin?rstvo, v?robu v?na, ovocn?ch ?tiav a destil?tov. Ka?d? tri roky sa tu prezentuj? najd?le?itej?ie firmy z bran?e, aby predstavili najnov?ie produkty a slu?by pre modern? produkciu hrozna, v?na, ovocia, ovocn?ch ?tiav a destil?tov.

Viac inform?ci? o ve?trhu a programe n?jdete na www.intervitis-interfructa.de V pr?pade z?ujmu bli??ie inform?cie, prospekty a podklady n?jdete aj na www.dsihk. sk v sekcii Ve?trhy. Slovensko-nemeck? obchodn? a priemyseln? komora, ako Ofi ci?lne zast?penie ?tuttgartsk?ch ve?trhov v SR, pon?ka slovensk?m vystavovate?om podporu pri organizovan? ??asti, n?v?tevn?kom poskytne inform?cie a umo?n? tie? z?ska? vstupenky za zv?hodnen? ceny. Porad? aj pri organizovan? cesty, ?i pri rezerv?cii ubytovania.
e-mail: info@dsihk.sk

Tags:

25. 11. 12

Chorv?tske v?na v Budape?ti

Na tohtoro?n? XXI. Medzin?rodn? festival v?n, ktor? sa konal na n?dvor? bud?nskeho hradu, ma pril?kala ponuka 5000 v?n! Po?as tepl?ch septembrov?ch ve?erov bola hos?om festivalu tentoraz susedn? vin?rska krajina Ma?arska ? Chorv?tsko. 17 000 chorv?tskych pestovate?ov zber? hrozno z 200 odr?d (47 % vyroben?ho v?na poch?dza z troch najd?le?itej??ch odr?d ? Gra?evina, Malvazija a Plavac mali) na 33 000 ha. Ro?n? v?roba v?na dosahuje 610 000 hektolitrov. Ma?arov a ich ju?n?ch susedov sp?jaj? tis?cro?n? dejiny. A samozrejme, aj podobn? z??ubu vo v?ne.

Andrzej Kalinowski

Tags:

23. 11. 12

Merlot a Cabernet Sauvignon op?? spolu

Tohtoro?n? ?roda bola pozberan? a tak aj ?asu bolo viac. Do Bergama som odch?dzal s pokojom na du?i. Navy?e, nebolo to na dlho a ten let priamo z Bratislavy trval ?osi cez hodinu. Na dr?hu letiska v Bergame sme zosadli hladko. Nasadol som do tax?ka a o pol hodinu vysadol pred hotelom Palace v meste?ku Verdellino ? Zingonia. Zdvoril?mu taxik?rovi bieleho mercedesu som zaplatil sumu, ktor? sa rovnala cene letenky. Ubytoval som sa a pr?ve v?as som zasadol k sl?vnostnej ve?eri.

Bratislava ? Bergamo, 18. ? 20. okt?ber 2012

Fedor Mal?k

Tags:

23. 11. 12

Ako chut? Valcalepio

Lombardiu nemo?no ?v?nnymi okuliarmi? zrovn?va? s Trentinom, Tosk?nskom, Ap?liou, Sic?liou. Predsa len, je to Taliansko, je to v?ak in? kraj. Viacej priemyslu, viacej pohybu, viacej pris?ahovalcov… Krajina si v?ak zachov?va svoju d?stojnos?, chr?ni hist?riu a sofi stikovane napreduje. Z?ska si v?s star?mi mestami, hrd?mi ?u?mi, skvelou gastron?miou a dobr?mi v?nami. Nepatria do talianskej ?pi?ky, s? v?ak l?kav? a nie s? ani tak? drah?. Dobr?ho v?ak ve?a neb?va.

Bratislava ? Bergamo, 18. ? 20. okt?ber 2012
Fedor Mal?k

Tags:

22. 11. 12

V?nna turistika

E?te doned?vna sme o nej takmer nevedeli a zrazu je tu a v?etci o nej hovoria. ?o sp?sobilo tak? obrovsk? z?ujem o tento (zdanlivo) nov? fenom?n, v ktorom sa prel?naj? dva svety: vin?rsky a turistick??

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags:

20. 11. 12

N?vrat pr?rodnej z?tky ? zna?ka ENOTECA

Na na?ej pracovnej ceste v Taliansku sme sa stretli s Pavlom Fabianim z firmy Colombin ? jednej z najv?znamnej??ch v?robcov korkov?ch z?tok na svete. Viac ako sto rokov sp?ja trad?ciu, technol?giu a prieskum, aby vytv?ral pr?rodn? a technick? z?tky, umo??uj?ce unik?tnu kvalitu ka?d?ho v?na. Vo svojej kancel?rii v Terste si Pavel Fabiani na?iel ?as, aby odpovedal na na?e ot?zky. (more…)

Tags:

19. 11. 12

??zen? procesu kva?en? a vinifikace

V?roba a spot?eba v?na se zvy?uje a tento trend se jev? jako dlouhodob?. Je to i proto, ?e se p?stuj? nov? kvalitn?j?? odr?dy vinn? r?vy a ?e se vyr?b?j? r?zn? druhy a typy kvalitn?ch v?n, ze kter?ch si spot?ebitel m??e vybrat. Podstatn? vliv maj? i zdokonalen? technologie v?roby v?n.

Tags:

15. 11. 12

Ka?d? ro?n?k m? svoje ?pecifik? ? treba ich v re?pektova?

Bl??i sa z?ver roka, ktor? aj pre vinohradn?kov a vin?rov znamen? bilanciu uplynul?ho obdobia, ale aj ?al?ie ?silie formova? v?no z tohtoro?nej ?rody hrozna do dokonal?ch parametrov. Mlad? v?na sa u? svojim priaznivcom predstavili a napriek vegeta?n?mu obdobiu, ktor? charakterizovalo v?razn? sucho, si vysl??ili pr?vlastok ve?mi dobr?. Sved?? to o vysokej profesionalite na?ich vin?rov i o schopnosti pou?i? sa zo sk?senost? z predch?dzaj?cich ro?n?kov. Tie, ako je to v na?om klimatickom p?sme prirodzen?, maj? svoje ?pecifi k? a treba ich re?pektova?. Mnoh?, najm? za??naj?ci vin?ri, sa obracaj? na na?u redakciu s ot?zkami, ako rie?i? mnoh? technologick? probl?my. My im n?sledne zabezpe?ujeme poradenstvo od sk?sen?ch odborn?kov ? enol?gov. O nieko?ko n?zorov na tohtoro?n? spracovate?sk? sez?nu sme po?iadali konate?a firmy Unimpex Bratislava Ing. Karola Kutl?ka. (more…)

Tags: