24. 03. 12

O krok bl??e z?kazn?k?m

O tom, ?e v?rn? a spokojen? z?kazn?k je z?kladem ?sp?chu pro fi rmu, nepochybuje v dne?n? dob? snad ji? nikdo. Vina?sk? obor je nav?c specifi ck? t?m, ?e d?v?ra mezi z?kazn?kem a prod?vaj?c?m dost?v? d?ky samotn?mu v?nu doslova nov? rozm?r. Vina?, kter? se poctiv? star? o sv?j vinohrad, pot?ebuje tak? vybaven?, na kter? se m??e spolehnout a kter?mu sv??uje osud sv?ho budouc?ho v?na. Z?kazn?kova d?v?ra znamen? z?vazek pro prodejce, kter? mus? dodat z?kazn?kovi p?esn? to, co je pro n?j nejlep??. Nelze se spol?hat na metodu pokus ? omyl, nebo? zde mus? v?e b?t perfektn? ji? napoprv?.

Tags:

20. 03. 12

V Porte sa hovorilo o enol?gii

V j?ni 2011 sa v Porte konala 34. medzin?rodn? konferencia pre vini? a v?no. Najrozsiahlej?ia sekcia bola zameran? na enol?giu. Pr?spevky sa venovali izol?cii autocht?nych v?nnych kvasiniek a ich bli??ej charakteriz?cii, ?alej vyu?itiu imobilizovan?ch kvasiniek ? slovinsk? vedci vo svojej ?t?dii dokonca pou?ili na separ?ciu biomasy magnetick? pole. Nieko?ko pr?c sa zaoberalo zren?m a skladovan?m v?na a tie? jeho antioxida?n?mi vlastnos?ami.

Tags:

18. 03. 12

Spolo?nos? O.K.SERVIS BioPro na medzin?rodnom vin?rskom ve?trhu VINEX v Brne

Spolo?nos? O.K.SERVIS BioPro, s v?znamn?m postaven?m v oblasti zabezpe?ovania komplexn?ch dod?vok vin?rskych technol?gi?, enologick?ch produktov a laborat?rnych pr?strojov sa 28. febru?ra a? 3. marca t. r. prezentovala bohatou expoz?ciou na medzin?rodnom vin?rskom ve?trhu VINEX. Svojou pr?tomnos?ou op?tovne deklarovala stabiln? poz?ciu spolo?nosti na trhu. Ak?mi novinkami prekvapila na?ich vin?rov, v?m pribl??ime v rozhovore so z?stupky?ou firmy Ing. Monikou Laciakovou.

Tags:

15. 03. 12

V?znam antioxidantov v obrann?ch mechanizmoch rastl?n a ich vplyv na zdravie

?as? 2

Ing. ?ubom?ra Kakal?kov?, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

Transl?cia je preklad genetickej inform?cie z poradia nukleotidov do poradia aminokysel?n polypeptidov?ho re?azca (t.j. do prim?rnej ?trukt?ry bielkov?n). T?mto procesom sa syntetizuj? molekuly bielkov?n, v procese nazvanom proteosynt?za. Je pr?sne regulovan?. Prebieha na riboz?moch.

Tags:

14. 03. 12

LIPCO ? v?ce ne? ??inn? ochrana vinic

V r?mci technologick?ch postup? uplat?ovan?ch ve vinic?ch hraje chemick? ochrana nezastupitelnou roli a pat?? mezi ?asov? i organiza?n? nejn?ro?n?j?? pracovn? operace. Hlavn? snahou p?edn?ch v?robc? mechaniza?n?ch prost?edk? na ochranu rostlin, ale p?edev??m po?adavkem p?stitel?, je v sou?asnosti zvy?ov?n? denn?ho v?konu p?i zachov?n? ?pi?kov? kvality post?ikov?ho z?sahu. Dal??m, velmi ?asto sklo?ovan?m krit?riem p?i volb? zp?sobu aplikace ochrann?ch prost?edk?, jsou i celkov? ro?n? n?klady spojen? s touto pracovn? operac?. Modern? trend v t?to oblasti p?edstavuj? post?ikova?e s recyklac? post?ikov? kapaliny.

Tags:

11. 03. 12

Ekologick? vinohradn?ctvo v koridore pr?vnych predpisov

II. Vinohradn?cka a vin?rska konferencia, ktor? sa z iniciat?vy Spolku vinohradn?kov v Strekove, v spolupr?ci s IPROVIN Slovensko konala vo febru?ri t.r. , sa o.i. zamerala aj na ekologick? vinohradn?ctvo. Syst?m pr?vnych predpisov usmer?uj?cich v?robu, ich princ?py a pravidl?, pribl??ila vo svojej predn??ke Ing. Juliana Schlosserov?, CSc., riadite?ka Odboru ?ivotn?ho prostredia a ekologick?ho po?nohospod?rstva ?KS?P v Bratislave, ktor? sme po?iadali o rozhovor na aktu?lnu t?mu ? produkcia biov?na.

Tags:

08. 03. 12

Rojenie chr?stov a ?kodlivos? pandr?v roku 2012

Ing. Anton?n Mu?ka, Ing. Franti?ek Mu?ka, Ph. D., Anton?n Mu?ka najmlad??, Brno

Chr?st obecn? [chr?st oby?ajn?] (Melolontha melolontha L.) m??e v niektor?ch rokoch a na niektor?ch lokalit?ch sp?sobi? na vini?i hroznorodom v??ne ?kody. V s??asnosti sp?sobuje hospod?rsky v?znamn? ?kody predov?etk?m na trval?ch kult?rach (vini? hroznorod?, ovocn? dreviny a pod.). Zna?n? ?kody m??u sp?sobi? najm? pandravy vo vini?ov?ch ?k?lkach a v mlad?ch v?sadb?ch. Zo star??ch z?znamov uv?dzame hl?senie z roku 1963, kedy vo vini?ovej ?k?lke b?val?ho ?t?tneho majetku Drienovec (okres Ko?ice ? okolie) sp?sobili ?kody vo ve?kom rozsahu ? straty predstavovali 70 %.

Tags:

06. 03. 12

V??iva vinohradov

?as? I

Ing. Ga?par Vanek, CSc.

Problematiku hnojenia vinohradu mnoh? pova?uj? za ve?mi jednoduch?. Ve? sa jej venuj? u?ebnice, odborn? ?l?nky, po??vame o nej v predn??kach ? ?e vini? z p?dy odoberie ur?it?, mnoh?mi autormi prepo??tan? a ud?van? mno?stvo ?iv?n, a pr?ve tento objem od?erpan?ch ?iv?n m?me hnojen?m do p?dy aj vr?ti?. Mnoh? odborn?ci uv?dzaj? hrani?n? hodnoty z anal?z a pod. Problematika v??ivy a hnojenia vinohradov je v?ak omnoho zlo?itej?ia. Nem??eme jednoducho hovori? len o potrebe dod?vania ?iv?n, ktor? sa e?te aj v s??asnosti ?asto vykon?va pau??lnym hnojen?m. Na?e sna?enie mus? smerova? k harmoniz?cii v??ivy, k n?prave disharmonick?ho stavu, ktor? sme zdedili z minul?ho polstoro?ia.

Tags:

03. 03. 12

D?vno pestovan? odrody vini?a ? Trol?nske

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav ?imora

V povedom? na?ich vinohradn?kov 20. storo?ia bolo Trol?nske modr? mu?tov? odroda, roz??ren? najm? v nemeckom vinohradn?ctve, ktor? poskytovala len priemern? ?erven? v?na. M?lokto v?ak vedel, ?e sa s ?spechom pestovala v Anglicku, ako stolov? odroda v sklen?koch. Ako to teda s Trol?nskym skuto?ne bolo?

Tags: