11. 11. 12

Bud?cnos? ?tandardnej ochrany vini?a

Ka?d?mu s? zn?me ekologick? probl?my vyskytuj?ce sa na celom svete, ale aj u n?s, vy?aduj?ce si spr?snenie krit?ri? pri ochrane rastl?n. Prejavuj? sa o.i. aj postupn?m narastan?m rezistencie vo?i chemick?m pr?pravkom. T?to situ?ciu nemo?no ignorova? a nev??ma? si, ako ju rie?ia okolit? krajiny. Napr?klad, aj ?esk? vinohradn?ci, ktor? u? vymenili a nahradili niektor? pr?pravky pod?a smern?c 128/2007 ES. Tie ur?uj? nahradenie chemick?ch ochrann?ch pr?pravkov za nechemick?. Na Slovensku m?me o tomto dian? menej inform?cii, preto uvediem niektor? mo?nosti uplat?ovan? pri ochrane vinohradov biologick?m sp?sobom.

Ing. Zolt?n Tam??ek, IPROVIN Slovakia

Tags:

08. 11. 12

Patog?ny a hniloby ohrozuj?ce kvalitu neskor?ch zberov a v?berov Choroby a poruchy podporuj?ce hnilobn? procesy

Ing. Ga?par Vanek, CSc.
Podmienkou kvalitn?ch v?n z neskor?ch zberov je zdrav? hrozno (obr. 1A). Prijate?n? je iba u??achtil? forma Botrytis cinerea, ktor? m??e vytv?ra? cib?by. Ak sme robili v tomto roku spr?vnu a v?asn? ochranu proti chorob?m, ?kodcom a r?znym poruch?m, je predpoklad, ?e hrozno bude zdrav? aj po jeho ponechan? na kroch do konca novembra, alebo e?te dlh?ie ? na ?adov? zber. Pri n?zkych teplot?ch nemaj? patog?ny, epifyti ve?mi priazniv? podmienky na infekciu a na v?voj hnilobn?ch patog?nov. Preto je mo?n? ponecha? zdrav? hrozno na kroch aj po opadnut? listov. In? je situ?cia, ke? v tomto obdob?, teda v priebehu septembra u? bolo a aj v novembri je hrozno napadnut? r?znymi hubov?mi patog?nmi. Tak?to chor? hrozno by sme nemali ponecha? na neskor? zbery, preto?e sa hniloby bud? e?te roz?irova? a hrozno u? nebude vhodn? na v?robu kvalitn?ho v?na (obr. 1B). (more…)

Tags:

05. 11. 12

Poznatky z vinice ro?n?ku 2012

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., ?stav vinohradnictv? a vina?stv?, Mendelova univerzita v Brn?

Ka?d? rok ve vinici p?inese spoustu nov?ch a zaj?mav?ch poznatk?. Kvalitn? anal?za z?skan?ch poznatk? napom??e optimalizovat agrotechniku v dal??ch podobn?ch ro?n?c?ch. (more…)

Tags:

03. 11. 12

V prospech slovensk?ho vinohradn?ctva a vin?rstva

Koncom okt?bra 2012 sa na Valnom zhroma?den? stretli ?lenovia Zv?zu v?robcov hrozna a v?na na Slovensku, aby bilancovali uplynul? obdobie, prerokovali s??asn?, ale aj bud?ce aktivity Zv?zu a venovali sa glob?lnej problematike slovensk?ho vinohradn?ctva a vin?rstva. Ak? z?very vyplynuli z rokovania, sme sa op?tali v?konnej riadite?ky Zv?zu v?robcov hrozna a v?na na Slovensku Ing. Jaroslavy Ka?uchovej-P?tkovej, PhD.

Tags: