Abstract

A novel method for measuring of some important parameters in wine like sugar, alcohol, and volatile acids by using FT/NIR was tested. The calibrations were made for many wines from Slovakian regions. Wines always contain diff erent sugar content depending of region and year of harvest. The southern regions wines were sweeter than northern and therefore also alcohol content could be higher. Content of volatile acids depends on the winemaking technology. We measured three main parameters in 359 wine samples of protected origin (vintage year 2008). In the white and red dry wines there were no signifi cant diff erences in alcohol content measured by FT-NIR and classical method and both methods can be used. We reached the correlation coeffi cient 0.9963 for alcohol in 2mm cuvette.

Abstrakt
Testovali sme novú metódu FT-NIR na stanovenie niektorých parametrov vo vine — obsah cukru, alkoholu, prchavých kyselín. Kalibrácie boli urobené na základe merania väčšieho množstva vzoriek vín pochádzajúcich z rôznych slovenských regiónov. Obsah cukru vo víne kolíše v závislosti od regiónu a vinárskeho roku. V južných regiónoch sa obvykle dosahuje vyššiu cukornatosť hrozna a produkujú sa v nich sladšie vína alebo vína s vyšším obsahom alkoholu, ako v severnejších regiónoch. Obsah prchavých kyselín závisí najmä od technológie výroby. Merali sme tri hlavné parametre v 359 vzorkách vína s chráneným označením pôvodu ročníka 2008. V bielych a červených suchých vínach sme nezaznamenali veľký rozdiel pri meraní obsahu alkoholu klasickou metódou a metódou FT-NIR; obe metódy by sa mohli používať. Korelačný koefi cient bol v 2 mm kyvete 0,9963.

Tags: