Stredoeur?psky regi?n CENTROPE sa sklad? z ?smich spolkov?ch kraj?n, krajov a ??p, nach?dzaj?cich sa na hraniciach ?t?tov Rak?ska, ?eskej republiky, Slovenskej republiky a Ma?arska, v ktor?ch ?ije pribli?ne ?es? mili?nov obyvate?ov. Hlavn? mest? Viede? a Bratislava, ale aj Brno a Gy?r, tvoria na tomto ?zem? hnacie sily ekonomick?ho a hospod?rskeho rastu. Opr?vnene t?to oblas? naz?vame aj ?srdcom Eur?py?, v ktorej sa vytv?raj? ide?lne podmienky na cezhrani?n? spolupr?cu a vz?jomn? obohacovanie ?ivota v centr?lnej Eur?pe. Rozvojom spolupr?ce v regi?ne sa zaober? euroregion?lne zdru?enie Slovensk? Dom Centrope v Bratislave. Pod veden?m riadite?ky Ing. Tatiany Miku?ovej, ustanovize? koordinuje jednotliv? rozvojov? projekty cezhrani?nej spolupr?ce.

J. Soukupov?

Tags: