Meteorologické podmienky majú popri pôde určujúci význam pri tvorbe možstva a kvality úrody. Podstatnou mierou ovplyvňujú aj zdravotný stav viniča, možnosť výskytu infekcií a ich rozsah, škodlivosť chorôb a škodcov, prejavy fyziologických porúch a pod. Pozorovanie meteorologických podmienok má podobne dlhú históriu ako vinohradníctvo samo. V minulosti však vinohradníci nepoužívali sofistikované meracie prístroje, aké sú vďaka technologickému vývoju v súčasnosti dostupné. Vinohradníkom postačovalo vlastné vizuálne pozorovanie, prípadne sledovanie a porozumenie prírodných javov. Moderná doba poskytuje okrem meracej techniky sofi stikované platformy, ktoré pomocou algoritmov vyhodnocujú namerané údaje a vykonávajú prognózu a signalizáciu škodcov a chorôb.

Ing. Katarína Ďurčanská, PhD., Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
Článok vznikol vďaka podpore Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT (projekt č. V304 – Zníženie rizika ochorení viniča pre lepšie a zdravšie hrozno).
Foto autor

Tags: