Abstrakt

Hlavným cieľom našej štúdie bolo identifikovať desať slovenských odrôd viniča (Vitis vinifera, L.) vyšľachtených na Slovensku. Identifikáciu sme vykonali pomocou jedenástich mikrosatelitov, pričom amplifikovaných bolo celkovo 69 rôznych alel od 4 (ISV3) po 8 (VVS2). Následne boli stanovené uvedené parametre, očakávaná (He) a pozorovaná (Ho) heterozigotnosť, polymorfný informačný obsah, pravdepodobnosť identity, efektívny počet alel a celkový počet alel. Všetky mikrosatelity boli polymorfné a poskytovali reprodukovateľné dáta. VVS2 lokus vykazoval najvyššie hodnoty polymorfného informačného obsahu; 6,25, efektívneho počtu alel; 0,83 a indexu diverzity; 0,84.

Ivana Dokupilová 1,2, Martin Sák1,2, Daniel Mihálik1 ,(1)Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava, (2) Slovenská Technická Univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava

Foto Dorota Pospíšilová

Tags: