Za dôležité abiotické parametre terroir považujeme pôdu, ktorá sa v pedologickej klasifikácii člení na dva alebo viac genetických horizontov (napr. horizonty A, B, C), a na materskú horninu (substrát), z ktorej pôda vzniká pôsobením rôznych fyzikálnych, chemických a biologických procesov. Cieľom príspevku je objasniť distribúciu základných makroživín (P, K, Mg, Ca) a z mikroživín distribúciu Fe v pôdnych horizontoch, s ohľadom na výber vhodných odrôd viniča hroznorodého a s dôrazom na zachovanie všetkých zložiek, ktoré poskytuje daný terroir.

Ivan Kraus, Pavel Dlapa, Andrej Hrabovský, a Peter Uhlík
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Foto autor

Tags: