V predch?dzaj?com ??sle ?asopisu sme predstavili nosn? t?my 34. medzin?rodnej konferencie pre vini? a v?no. Konferencia sa konala v j?ni m.r. v Porte a odznelo na nej mno?stvo zauj?mav?ch predn??ok. V ?l?nku sa budeme venova? t?mam prezentovan?ch v sekcii vinohradn?ctvo.

Tags: