Abstrakt
Súčasné pokročilé molekulárno-biologické metódy, využívajúce sekvenovanie DNA, umožňujú presnú identifikáciu mikroorganizmov izolovaných z muštu a vína, avšak použitie drahých a komplikovaných metód zväčša nie je efektívne. Ako prakticky jednoduchšie a pritom dostatočne presné sme použili dve alternatívne metódy: infračervenú spektroskopiu suspenzií buniek a polymerázovú reťazovú reakciu s náhodnou amplif káciou (RAPD). Obe metódy sme aplikovali na izoláty kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti, v porovnaní s izolátmi z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe porovnania infračervených spektier a elektroforetických prof lov RAPD sme malopoľské izoláty identif kovali ako Saccharomyces cerevisiae, čo sa potvrdilo sekvenovaním DNA ako definitívnou metódou.

Magdalena Skotniczny , Katarína Ženišová , Pawel Satora  , Tomáš Kuchta  Uniwersytet Rolniczy, Wydział technologii żywności, Kraków, Poľsko  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Tags: