Bl??i sa z?ver roka, ktor? aj pre vinohradn?kov a vin?rov znamen? bilanciu uplynul?ho obdobia, ale aj ?al?ie ?silie formova? v?no z tohtoro?nej ?rody hrozna do dokonal?ch parametrov. Mlad? v?na sa u? svojim priaznivcom predstavili a napriek vegeta?n?mu obdobiu, ktor? charakterizovalo v?razn? sucho, si vysl??ili pr?vlastok ve?mi dobr?. Sved?? to o vysokej profesionalite na?ich vin?rov i o schopnosti pou?i? sa zo sk?senost? z predch?dzaj?cich ro?n?kov. Tie, ako je to v na?om klimatickom p?sme prirodzen?, maj? svoje ?pecifi k? a treba ich re?pektova?. Mnoh?, najm? za??naj?ci vin?ri, sa obracaj? na na?u redakciu s ot?zkami, ako rie?i? mnoh? technologick? probl?my. My im n?sledne zabezpe?ujeme poradenstvo od sk?sen?ch odborn?kov ? enol?gov. O nieko?ko n?zorov na tohtoro?n? spracovate?sk? sez?nu sme po?iadali konate?a firmy Unimpex Bratislava Ing. Karola Kutl?ka. (more…)

Tags: