17. 12. 13

Malolaktická fermentace

Ing. Mojmír Baroň

Tags:

30. 11. 13

Trpezlivé hľadanie modranskej chuti

Bolo by to také (takmer) normálne moderné rodinné vinárstvo s vlastnými vinohradmi, generáciami vinárskych predkov a profesionálnym enológom na čele, keby sa nevolalo Malík a syn.

Tags:

07. 11. 13

Ekologické vinohradnictví nejlépe s „ekologickými odrůdami“

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokým infekčním tlakem padlí révy (Erysiphe necator), které způsobilo v mnoha vinicích velmi významné škody. Lokálně docházelo k výrazným škodám ve vinicích v integrované a také ekologické produkci. Současné moderní vinohradnictví se však stále intenzivněji orientuje cestou ekologizace vinohradnické produkce. Nabízí se proto otázka, proč nepěstovat v podmínkách ekologického vinohradnictví v daleko ětší míře odrůdy disponující geneticky danou rezistencí k houbovým patogenům? Vždyť ekologické vinohradnictví ve ň výcarsku nebo Jižním Tyrolsku je postavené práě na PIWI odrůdách révy. Moderní šlechtění révy vinné ke všemu disponuje mnoha velmi kvalitními PIWI odrůdami.

Tags:

25. 10. 13

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

Ing. Mojmír Baroň

Tags:

20. 10. 13

Zdravé hrozno aj pre neskoré zbery

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pri prehliadkach vinohradov vidíme zdravé strapce najmä tam, kde bola úspešná ochrana proti múčnatke. Skoré odrody sa zberajú spravidla zdravé, hniloby sa nevyskytujú, alebo iba v obmedzenom rozsahu. V nastávajúcom jesennom období však nevieme s istotou, aký ráz počasia nás v priebehu septembra, októbra a v ďalších mesiacoch čaká. Preto je dobré, keď sa na toto obdobie pripravíme a budeme zdravotný stav hrozna sledovať, aby sme oberali iba zdravé, plnohodnotné strapce aj v októbri, novembri, či neskôr.

Tags:

10. 09. 13

Praktické poznatky k ozelenění nových výsadeb

Ozelenění nových výsadek je z pohledu možných konkurenčních vztahů mezi révou vinnou a ozeleněním vždy problematickou záležitostí. Na druhé straně je třeba brát v úvahu skutečnost, že réva vinná se nejčastěji pěstuje na svazích, kde při udržování černého úhoru hrozí nebezpečí eroze.

Tags:

02. 09. 13

Na prahu nového akademického roka

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc.

Tags:

20. 08. 13

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES — PRÍLEŽITOSŤ PREDSTAVIŤ VINĂ

Drvivá väčšina súťaží vín sa koná vždy na tom istom mieste. Názov mesta či krajiny býva potom súčasťou názvu, značky súťaže. Medzinárodné konkurzy trvajú obyčajne niekoľko dní a tak si organizátori každoročne lámu hlavu nad tým, aký sprievodný program pripraviť pre degustátorov, najmä ak ide o skupinu, ktorá sa obmieň

Tags:

14. 08. 13

Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín

Ing. Milan Suhaj, CSc., Ing. Martin Polovka, PhD., RNDr. Mária Koreň

Tags:

11. 07. 13

Stolbur v našich vinohradoch — nezanedbajme ochranu!

V uplynulých rokoch sme v našich vinohradoch čoraz častejšie zaznamenávali výskyt krov s typickými príznakmi stolburu viniča. Pôvodcom choroby je fytoplazma. Charakter a rýchle šírenie choroby vo vinohradoch väčšiny stredoeurópskych štátov, vrátane Slovenska, proti ktorej neexistuje priama ochrana, nás upozorň

Tags: