18. 05. 14

Efektivní sklizeň hroznů ve vinařství Baloun – již sedm let se sklízeči hroznů GREGOIRE

Vážení čtenáři, v dnešním čísle časopisu Vinič a víno bychom vám rádi přiblížili praktické zkušenosti se sklízeči hroznů francouzské značky GREGOIRE, jejímž výhradním dovozcem do České a Slovenské republiky je již téměř 15 let hodonínská firma HM, s.r.o. Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic má se sklizní hroznů pomocí taženého sklízeče mnohaleté zkušenosti. Proto jsme na toto téma hovořili s agronomem tohoto vinařství, panem Dušanem Floriánem.

Text a foto HM s.r.o.

Tags:

16. 05. 14

Plně mechanizovaná sklizeň hroznů je na vzestupu

Plně mechanizovaná sklizeň hroznů je mezi vinohradníky stále více populární. Ve vinařských podnicích v České republice přibývá samojízdných sklízečů hroznů. Tyto stroje totiž většinou současně plní také funkci portálového nosiče pro rosiče a využívají se k ochraně révy vinné proti houbovým patogenům. Jeden stroj proto zvládne ve vinohradnictví dvě velmi důležité operace. Sklizeň hroznů pomocí sklízeče hroznů je také velmi ekonomicky výhodná. Vinařský podnik dosáhne významné úspory v nákladech za sklizeň, v porovnání s ruční sklizní. Dokonce i pronájem mechanizované sklizně formou služby je levnější, než ruční sklizeň hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Foto autor

Tags:

21. 03. 13

Perspektivn? mechanizace pro ?dr?bu p??kmenn?ch p?s? vinic

Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta, ?stav zahradnick? techniky

P??kmenn? p?sy p?edstavuj? oblast p?dn?ho povrchu o ???ce 0,4 ? 0,5 m, kter? se nach?z? pod jednotliv?mi ke?i v ??dc?ch vinic. Z hlediska zp?sobu obhospoda?ov?n? mohou b?t p??kmenn? p?sy udr?ov?ny v bezpleveln?m stavu pomoc? pravideln? mechanick? kultivace p?dy, nebo o?et?en?m p?dn?ho povrchu herbicidy. V p?stitelsk?m syst?mu integrovan? a biologick? produkce, kter? up?ednost?uj? spont?nn? nebo ??zen? zazelen?n? vinic, pak lze vegetaci udr?ovat v p?ijateln?ch mez?ch vy??n?n?m nebo mul?ov?n?m.

Tags:

14. 03. 12

LIPCO ? v?ce ne? ??inn? ochrana vinic

V r?mci technologick?ch postup? uplat?ovan?ch ve vinic?ch hraje chemick? ochrana nezastupitelnou roli a pat?? mezi ?asov? i organiza?n? nejn?ro?n?j?? pracovn? operace. Hlavn? snahou p?edn?ch v?robc? mechaniza?n?ch prost?edk? na ochranu rostlin, ale p?edev??m po?adavkem p?stitel?, je v sou?asnosti zvy?ov?n? denn?ho v?konu p?i zachov?n? ?pi?kov? kvality post?ikov?ho z?sahu. Dal??m, velmi ?asto sklo?ovan?m krit?riem p?i volb? zp?sobu aplikace ochrann?ch prost?edk?, jsou i celkov? ro?n? n?klady spojen? s touto pracovn? operac?. Modern? trend v t?to oblasti p?edstavuj? post?ikova?e s recyklac? post?ikov? kapaliny.

Tags:

10. 01. 12

Traktory pre sady a vinohrady

Slovensk? sady a vinohrady dost?vaj? nov? posilu vo forme ?pecializovanej techniky, ktor? v?znamne pom?ha u?ah?i? a zefekt?vni? pr?cu ka?d?ho majite?a vinohradu ? producenta hrozna i v?na.

Tags:

22. 07. 10

CLEMENS: 58 rokov náskoku vďaka inováciám

Spoločnosť CLEMENS GMBH & CO. KG pozná nesporne každý ako výrobcu špičkovej vinohradníckej techniky. Cesta k tomuto postaveniu sa začala už pred 58 rokmi, kedy fi rmu spoločne založili bratia Bernard a Mathias Clemensoví. Ich prvým sériovo vyrábaným strojom sa v roku 1958 stal sedadlový pluh. Postupne sa spoločnosť rozrastala a vyvíjala do súčasnej podoby, kedy zamestnáva 110 pracovníkov a svoje výrobky predáva v 24 krajinách Európy, na blízkom východe v Izraeli a Libanone, ďalej v Južnej Afrike a samozrejme tiež v zámorských krajinách, ako je Austrália, Nový Zéland, Čile, Japonsko, Kanada a USA. Spektrum výroby spoločnosti CLEMENS tvoria tri odvetvia — technika pre vinohrady a sady, technológia pre pivničné hospodárstvo a výroba antikoróznych tankov, ďalej výroba špeciálnych strojov, napr. pre potravinársky a gumárenský priemysel. Zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku zverila fi rma CLEMENS od začiatku roku 2010 spoločnosti HM, s.r.o. so sídlom v Hodoníne.

Ing. Milan Janoštík, HM, s.r.o.

Tags:

20. 01. 10

Vrcholia prípravy na súťaž o zlaté nožnice

Celoslovenská súťaž v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice vstupuje do ďalšieho desaťročia. Vyprofilovaná, zafixovaná v povedomí vinohradníkov a možno povedať aj očakávaná. Boli sme svedkami ako si nejeden účastník tej vlaň

Tags:

04. 12. 09

Představení nové řady sklízečů hroznů Gregoire v Rakvicích

Během letošního vinobraní pracovalo na českých a slovenských vinicích už na 39 sklízečů hroznů Gregoire. Zcela nové řady samojízdných i tažených sklízečů hroznů bylo vidět 7. října t.r. ve vinici společnosti Vinselekt Michlovský v Rakvicích.

Ing. Milan Janošík, HM, s.r.o.

Tags: