RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky Bratislava

Certifi k?ciu v?na s chr?nen?m zemepisn?m ozna?en?m (CHZO) a s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu (CHOP) pred uveden?m na trh vykon?va ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky v Bratislave (?KS?P), pod?a z?kona ?. 313/2009 Z.z. o vinohradn?ctve a vin?rstve a jeho vykon?vacej vyhl??ky ?.350/2009 Z.z. v platnom znen?. ?KS?P s??asne pride?uje ?t?tne kontroln? ??sla (?K?) na v?na s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu. Vo vin?rskom roku 2010/2011 (od 1.8.2010 do 31.7.2011) ?KS?P, Odbor vinohradn?ctva a vin?rstva, presk??al a certifi koval 1 393 vzoriek, ?o predstavuje hodnoten? mno?stvo 17 503 091 litrov v?na.

Tags: