05. 01. 20

Ekologická a integrovaná ochrana proti houbovým chorobám v Èeské republice

Nejrozšířenějším systémem ošetřování vinic v České republice je integrovaná produkce. Dotační pravidla týkající se integrované produkce vnesly do tohoto systému zcela nový pohled v ochraně proti houbovým chorobám. Došlo fakticky k propojení používání fungicidů a prostředků ekologické ochrany.

Tags:

05. 11. 19

Fytoplazmové žlounutí a červenaní listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

Po delší době se ve vinicích opět intenzivně objevuje fytoplazma stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma, která se u révy vinné označuje jako Grapevine bois noir phytoplasma). Tato fytoplazma způsobuje u révy vinné fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy. Poměrně silný výskyt stolburu byl ve vinicích i přibližně před 15 lety. Tehdy po několik let docházelo k velmi silnému výskytu. Po určité době však příznaky z vinic postupně vymizely a začaly se intenzivně projevovat opět asi před 3 lety.

Tags:

12. 09. 19

Sledovanie meteorologických parametrov vo vinohradníctve

Meteorologické podmienky majú popri pôde určujúci význam pri tvorbe možstva a kvality úrody. Podstatnou mierou ovplyvňujú aj zdravotný stav viniča, možnosť výskytu infekcií a ich rozsah, škodlivosť chorôb a škodcov, prejavy fyziologických porúch a pod. Pozorovanie meteorologických podmienok má podobne dlhú históriu ako vinohradníctvo samo. V minulosti však vinohradníci nepoužívali sofistikované meracie prístroje, aké sú vďaka technologickému vývoju v súčasnosti dostupné. Vinohradníkom postačovalo vlastné vizuálne pozorovanie, prípadne sledovanie a porozumenie prírodných javov. Moderná doba poskytuje okrem meracej techniky sofi stikované platformy, ktoré pomocou algoritmov vyhodnocujú namerané údaje a vykonávajú prognózu a signalizáciu škodcov a chorôb.

Tags:

03. 09. 19

Důležitost výběru klonu pro nové výsadby

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags:

08. 03. 19

Vliv stresových faktorů na výběr podnože a hustoty výsadby

V posledním období se skloňuje ve všech pádech sucho a poškození různých kulturních rostlin suchem. Jedním z hlavních příznaků sucha je výrazné poškození výnosu, kdy výnos klesá o 30-50 %. V roce 2018 však v moravských vinicích k výraznému poklesu nedošlo. Výnos byl naopak nejvyšší za několik posledních let. Kvalitativní parametry hroznů však přesto byly ročníkem ovlivněné. Co bylo příčinou?

Tags:

03. 07. 18

Krátkodobé ozelenění a výživa révy vinné dusíkem

Ozelenění se využívá v našich vinicích již téměř 30 let. Tradiční systém ozelenění byl založený na spontánním trvalém ozelenění meziřadí vinic. Častým mulčováním se podařilo vytlačit z vegetace plevele a ozelenění se stalo vlastně zatravněním. Ve vinicích proto převažovala monokultura druhů trav z čeledi lipnicovité (obrázek 1). Hustý a mělký kořenový systém trav představoval velkou konkurenci pro révu vinnou ve vztahu k vodě a také dusíku.

Tags:

04. 05. 18

Jedna z cest vedoucí ke zvýšení kvality vín

V prodeji jsou nabízena vína různé kvality. Od lehkých, jednoduchých, dostupných většině konzumentů, až po vysoce kvalitní, velká vína s dlouhou uchovatelností a různé rarity. Podle toho se také odvíjí jejich cena. Zvyšující se životní úroveň se stále vyšší úrovní a schopností konzumentů orientovat se v kvalitě, má vliv na stále větší počet zájemců o vína vyšší jakosti.

Tags:

02. 01. 18

Ekologická vinohradnícka prax

Z knihy Hrozno a víno ekologicky od autora Jána Domina & kol.

Rodiace vinohrady
Toto obdobie je najdlhšie a najdôležitejšie v živote vinohradov. Vinohradník očakáva kvalitné a vyrovnané úrody a aj skorú návratnosť obrovských investícií (materiálových aj pracovných) vynaložených pri zakladaní vinohradov.

Tags:

07. 03. 17

Poznatky k ESCA přímo z vinice

Do komplexu chorob kmínku (Grapevine Trunk Disease – GTD) patří několik chorob, přičemž nejvýznamnější je zatím chřadnutí a odumírání révy, označované jako ESCA. ESCA je patrně nejvýznamnější chorobou kmínku ve vinicích v České republice. Na vzniku ESCA se podílejí endofytické houby Phaeomoniella chlamydospora (Pch), Phaeoacremonium aleophilum (Pal) a také Fomitiporia mediterranea (Fmed). Všechny houby způsobující ESCA jsou schopné v rostlině přežívat i více let a opětovně způsobovat infekci. Napadené révové keře postupně chřadnou a nakonec odumírají. Chřadnutí může probíhat i několik let, během nichž výrazně klesá výnos a kvalita hroznů.

Tags:

05. 01. 17

Aktuálne zistenia o fytosanitárnom stave modranských viníc

Pri pravidelnej kontrole modranských viníc na účely cieleného riadenia fytosanitárnych zásahov, zisťujem okrem pozitívnych zmien v chotári (menej zanedbaných viníc, menej húštin, pokosené zelené plochy, pribúdajúce nové výsadby), aj výskyt a gradáciu staro-nových problémov. Biomonitoring vybraných lokalít v roku 2016 odhalil dve alarmujúce skutočnosti: výpadok krov v dôsledku ochorenia spôsobeného drevokaznými hubami – ESCA, resp. BDA, a nastupujúce zoslabovanie viničových krov v dôsledku Nepovírusov.

Tags: