08. 03. 19

Vliv stresových faktorů na výběr podnože a hustoty výsadby

V posledním období se skloňuje ve všech pádech sucho a poškození různých kulturních rostlin suchem. Jedním z hlavních příznaků sucha je výrazné poškození výnosu, kdy výnos klesá o 30-50 %. V roce 2018 však v moravských vinicích k výraznému poklesu nedošlo. Výnos byl naopak nejvyšší za několik posledních let. Kvalitativní parametry hroznů však přesto byly ročníkem ovlivněné. Co bylo příčinou?

Tags:

03. 07. 18

Krátkodobé ozelenění a výživa révy vinné dusíkem

Ozelenění se využívá v našich vinicích již téměř 30 let. Tradiční systém ozelenění byl založený na spontánním trvalém ozelenění meziřadí vinic. Častým mulčováním se podařilo vytlačit z vegetace plevele a ozelenění se stalo vlastně zatravněním. Ve vinicích proto převažovala monokultura druhů trav z čeledi lipnicovité (obrázek 1). Hustý a mělký kořenový systém trav představoval velkou konkurenci pro révu vinnou ve vztahu k vodě a také dusíku.

Tags:

04. 05. 18

Jedna z cest vedoucí ke zvýšení kvality vín

V prodeji jsou nabízena vína různé kvality. Od lehkých, jednoduchých, dostupných většině konzumentů, až po vysoce kvalitní, velká vína s dlouhou uchovatelností a různé rarity. Podle toho se také odvíjí jejich cena. Zvyšující se životní úroveň se stále vyšší úrovní a schopností konzumentů orientovat se v kvalitě, má vliv na stále větší počet zájemců o vína vyšší jakosti.

Tags:

02. 01. 18

Ekologická vinohradnícka prax

Z knihy Hrozno a víno ekologicky od autora Jána Domina & kol.

Rodiace vinohrady
Toto obdobie je najdlhšie a najdôležitejšie v živote vinohradov. Vinohradník očakáva kvalitné a vyrovnané úrody a aj skorú návratnosť obrovských investícií (materiálových aj pracovných) vynaložených pri zakladaní vinohradov.

Tags:

07. 03. 17

Poznatky k ESCA přímo z vinice

Do komplexu chorob kmínku (Grapevine Trunk Disease – GTD) patří několik chorob, přičemž nejvýznamnější je zatím chřadnutí a odumírání révy, označované jako ESCA. ESCA je patrně nejvýznamnější chorobou kmínku ve vinicích v České republice. Na vzniku ESCA se podílejí endofytické houby Phaeomoniella chlamydospora (Pch), Phaeoacremonium aleophilum (Pal) a také Fomitiporia mediterranea (Fmed). Všechny houby způsobující ESCA jsou schopné v rostlině přežívat i více let a opětovně způsobovat infekci. Napadené révové keře postupně chřadnou a nakonec odumírají. Chřadnutí může probíhat i několik let, během nichž výrazně klesá výnos a kvalita hroznů.

Tags:

05. 01. 17

Aktuálne zistenia o fytosanitárnom stave modranských viníc

Pri pravidelnej kontrole modranských viníc na účely cieleného riadenia fytosanitárnych zásahov, zisťujem okrem pozitívnych zmien v chotári (menej zanedbaných viníc, menej húštin, pokosené zelené plochy, pribúdajúce nové výsadby), aj výskyt a gradáciu staro-nových problémov. Biomonitoring vybraných lokalít v roku 2016 odhalil dve alarmujúce skutočnosti: výpadok krov v dôsledku ochorenia spôsobeného drevokaznými hubami – ESCA, resp. BDA, a nastupujúce zoslabovanie viničových krov v dôsledku Nepovírusov.

Tags:

31. 12. 16

Manažment obsahu organických kyselín v hrozne, mušte a víne, na štyridsiatej siedmej a štyridsiatej ôsmej rovnobežke

Klimatické pomery 47. a 48. rovnobežky, dávajú našim vínam originalitu. Takéto vína majú šancu byť jedinečné, svieže, živé, expresívne. A popri týchto devízach prináša terroir Slovensko nemalé riziká, v podobe výkyvov medzi jednotlivými pestovateľskými ročníkmi. V roku 2016 dali enológom zabrať organické kyseliny, predovšetkým ich skladba. Silné jarné mrazy na konci apríla udreli na mnohých lokalitách vo fáze, keď mali mladé letorasty 2 – 5 listov.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Doc. PeadDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. 

Foto autor

Tags:

07. 11. 16

Je škorec obyčajný daňovým poplatníkom?

Každoročne, v čase dozrievania hrozna, sú vinice v Malokarpatskom regióne ohrozované migrujúcimi kŕdľami škorcov, konkrétne škorcom obyčajným (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758)). Aj napriek početnej populácii, ktorá sa na Slovensku podľa ornitológov odhaduje na 400-800 tisíc hniezdiacich párov (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Škorec_obyčajný), je tento druh chránený Vyhláškou MŽP SR č.24/2003 z 9.01.2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Slovenská legislatíva v tomto smere kopíruje legislatívu EU, konkrétne kodifi kovanú Smernicu 2009/147/EC z 30.11.2009, známu pod názvom EU Birds Directive, ktorá nahradila predchádzajúcu Smernicu 79/409/EEC z 2.04.1979. Je zarážajúce, že podľa údajov Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) je európska populácia škorca obyčajného odhadovaná na 200510 tisíc hniezdiacich párov (www.iucnredlist.org) (?).

Tags:

28. 10. 16

Keď je profesia celoživotným poslaním

Rozhovor s vinohradníkom a odborným poradcom Ing. Štefanom Šimonkom

Ak sa spojí odbornosť a oddanosť k profesii, spravidla to človeku prináša radosť a uspokojenie. Je to súčasne mimoriadne dobrý základ pre tvorivý rast, erudovanosť a verejné uznanie. O to viac, ak sa o svoje vedomosti a získané skúsenosti podelí s inými, v prospech všeobecného úžitku. O tom, že tieto konštatácie platia v plnej miere o skúsenom vinohradníkovi Ing. Štefanovi Šimonkovi, sme sa mali možnosť presvedčiť v jednom slnečnom septembrovom dni, pri návšteve jeho vinohradu v obci Svodín. Medzi vitálnymi viničovými krami, s úrodou dozrievajúceho zdravého hrozna, sme sa rozhovorili nielen o  pestovaní a ochrane viniča,  aktuálnych problémoch slovenského vinohradníctva, ale aj o jeho životnom kréde.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

foto autor  

Tags:

15. 09. 16

Glyfosát – kontroverzný herbicíd

dokončenie

Až do roku 1995 boli odborníci z agrochemickéch priemyslu presvedčení, že s ohľadom na špecifičnosť molekuly glyfosát (chemická štruktúra, mechanizmus účinku, takmer žiadna metabolizácia rastlinou, zanedbateľné rezídua v pôde), je šanca na vznik rezistených druhov burín minimálna, ba priam až nulová.  

Tags: