V j?ni 2011 sa v Porte konala 34. medzin?rodn? konferencia pre vini? a v?no. Najrozsiahlej?ia sekcia bola zameran? na enol?giu. Pr?spevky sa venovali izol?cii autocht?nych v?nnych kvasiniek a ich bli??ej charakteriz?cii, ?alej vyu?itiu imobilizovan?ch kvasiniek ? slovinsk? vedci vo svojej ?t?dii dokonca pou?ili na separ?ciu biomasy magnetick? pole. Nieko?ko pr?c sa zaoberalo zren?m a skladovan?m v?na a tie? jeho antioxida?n?mi vlastnos?ami.

Tags: