05. 09. 17

Průzkum půdy před výsadbou vinice

V  nových výsadbách révy vinné vznikají často problémy s  ujatelností sazenic a  jejich růstem. Často se argumentuje nekvalitními sazenicemi, ale problémy častěji souvisí s půdními podmínkami a přípravou půdy před výsadbou. Na základě průzkumu půdy se také rozhoduje o rigolaci nebo hloubkovém kypření

Tags:

03. 07. 17

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě v Lednici

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší nejaktuálnější témata vinohradnické produkce. Výzkumné náměty vychází přímo od  vinohradnických podniků, které potřebují řešit problémy, se kterými se ve  svých vinicích denně potýkají. Výzkum také neprobíhá ve  variantách o  velikosti několika keřů, ale probíhá přímo ve výrobní praxi. Předností této spolupráce je skutečnost, že výsledky je potom možné ihned a bez problémů aplikovat v praxi.

Tags:

29. 03. 13

Vini? a v?no konkurencie schopn?

Semin?r ?Vini? a v?no konkurencieschopne? (Met?dy anal?zy v?n) organizovan? V?skumn?m ?stavom vinohradn?ckym a vin?rskym (V?VV) sa uskuto?nil v d?och 12. a 13. marca 2013 v Pie??anoch. Projekt bol spolufinancovan? Eur?pskou ?niou z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie ?.: 1. 6 Odborn? vzdel?vacie a informa?n? aktivity (K?d projektu: 160TT1001323).

Tags:

10. 03. 13

Oxid siri?it? vo v?ne

Oxid siri?it? je vyu??van? pri v?robe v?na u? od r?mskych ?ias. Vo vin?rstve sa pou??va najm? pre svoje antioxida?n? vlastnosti a na potl??anie aktivity kvasiniek a bakt?ri?. Oxid siri?it? je pr?rodn? ved?aj?? produkt kvasiniek pri kvasen?, ktor? ho zvy?ajne neprodukuj? viac ako 10 mg/l. Viacer? v?skumy dokazuj?, ?e t?to koncentr?cia z?vis? od r?znych faktorov ? napr. od kme?a a ?ivotn?ho prostredia kvasiniek. V ?l?nku si bli??ie op??eme vlastnosti, formy a pou?itie SO2, ktor? s? ?zko sp?t? s pH a teplotou.

(more…)

Tags:

08. 03. 13

Kvalita hrozn? pro v?robu b?l?ch v?n a vysok? obsah alkoholu

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta

Such? nebo sladk?? Takovou ot?zku si klade mnoho v?robc? v?na a spot?ebitel?, kdy? uva?uje nad term?nem sklizn?, technologi? a kvalitou b?l?ch v?n. Po?as? posledn?ch n?kolika ro?n?k? v?razn? p?eje kvalit? ?erven?ch v?n. U b?l?ch v?n je tomu v?ak pr?v? naopak. Vysok? cukernatost nemus? b?t znakem kvality u hrozn? b?l?ch odr?d, ale m??e b?t ?asto v?razn?m probl?mem. V ro?n?c?ch 2009, 2011 a 2012, m?ly hrozny velmi vysokou cukernatost, ale nebyly zcela zral? po str?nce aromatick?ch l?tek. Velmi slune?n?, tepl? po?as? a ?ast? periody sucha, jsou p??zniv? pro plynul? n?r?st cukernatosti. Obsah a kvalita aromatick?ch l?tek v bobul?ch se v?ak nevyv?j? p??mo ?m?rn? cukernatosti. Hrozny byly aromaticky bu? p?ezr?l? nebo nedozr?l?, s v?razn?mi ?chlorofylov?mi? t?ny.


(more…)

Tags:

15. 03. 12

V?znam antioxidantov v obrann?ch mechanizmoch rastl?n a ich vplyv na zdravie

?as? 2

Ing. ?ubom?ra Kakal?kov?, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

Transl?cia je preklad genetickej inform?cie z poradia nukleotidov do poradia aminokysel?n polypeptidov?ho re?azca (t.j. do prim?rnej ?trukt?ry bielkov?n). T?mto procesom sa syntetizuj? molekuly bielkov?n, v procese nazvanom proteosynt?za. Je pr?sne regulovan?. Prebieha na riboz?moch.

Tags:

15. 01. 12

V?znam antioxidantov v obrann?ch mechanizmoch rastl?n a ich vplyv na zdravie

Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

V predch?dzaj?cich ??slach ?asopisu sme sa zaoberali obsahom majoritn?ch antioxidantov, ktor? sa vyskytuj? v hrozne (?upk?ch a semen?ch) a v?robou oleja zo semien hrozna. V tejto ?asti pr?ce sa zameriame na obrann? mechanizmy rastl?n, na ?lohu antioxidantov v tomto procese a ich vplyv na na?e zdravie. Z experiment?lnych pr?c vyplynulo, ?e rozdielne klimatick? podmienky, ktor? maj? vplyv na vznik a ??renie chor?b vini?a, maj? vplyv aj na obsah antioxidantov v hrozne, listoch, semen?ch a ?upk?ch. Porovn?van?m v?sledkov z jednotliv?ch anal?z sme objasnili podstatu vplyvu biotick?ch a abiotick?ch faktorov na obsah polyfenolov a antioxidantov vo vzork?ch semien a ?upiek z hrozna, z?skan?ch z r?znych odr?d vini?a. V?sledky priniesli aj ?al?ie cenn? poznatky, tak po str?nke teoretickej, ako aj praktickej.

Tags: