12. 11. 17

Odstraňovanie kyslíka z bieleho vína vo vinárskom závode

Prítomnosť kyslíka pri reduktívnej technológii výroby vína má veľmi nepriaznivý účinok na kvalitu najmä bielych vín. Oxidácii vína sa primárne zabraňuje sírením, či už muštu alebo aj hotového vína. Súčasný trend však smeruje k znižovaniu koncentrácie oxidu siričitého vo víne. Hľadajú sa preto aj iné metódy ako zabrániť rozpúšťaniu kyslíka vo víne, resp., ako znižovať jeho koncentráciu.

Tags:

03. 11. 17

Réva vinná a sucho

V roce 2017 se ve většině vinic projevily výrazné příznaky sucha. Jedním z faktorů, které citlivost na sucho výrazně ovlivňují, je zapěstování kořenového systému révy, spon výsadby a také ošetřováni nové výsadby.

Tags:

05. 09. 17

Průzkum půdy před výsadbou vinice

V  nových výsadbách révy vinné vznikají často problémy s  ujatelností sazenic a  jejich růstem. Často se argumentuje nekvalitními sazenicemi, ale problémy častěji souvisí s půdními podmínkami a přípravou půdy před výsadbou. Na základě průzkumu půdy se také rozhoduje o rigolaci nebo hloubkovém kypření

Tags:

03. 07. 17

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě v Lednici

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší nejaktuálnější témata vinohradnické produkce. Výzkumné náměty vychází přímo od  vinohradnických podniků, které potřebují řešit problémy, se kterými se ve  svých vinicích denně potýkají. Výzkum také neprobíhá ve  variantách o  velikosti několika keřů, ale probíhá přímo ve výrobní praxi. Předností této spolupráce je skutečnost, že výsledky je potom možné ihned a bez problémů aplikovat v praxi.

Tags:

29. 03. 13

Vini? a v?no konkurencie schopn?

Semin?r ?Vini? a v?no konkurencieschopne? (Met?dy anal?zy v?n) organizovan? V?skumn?m ?stavom vinohradn?ckym a vin?rskym (V?VV) sa uskuto?nil v d?och 12. a 13. marca 2013 v Pie??anoch. Projekt bol spolufinancovan? Eur?pskou ?niou z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie ?.: 1. 6 Odborn? vzdel?vacie a informa?n? aktivity (K?d projektu: 160TT1001323).

Tags:

10. 03. 13

Oxid siri?it? vo v?ne

Oxid siri?it? je vyu??van? pri v?robe v?na u? od r?mskych ?ias. Vo vin?rstve sa pou??va najm? pre svoje antioxida?n? vlastnosti a na potl??anie aktivity kvasiniek a bakt?ri?. Oxid siri?it? je pr?rodn? ved?aj?? produkt kvasiniek pri kvasen?, ktor? ho zvy?ajne neprodukuj? viac ako 10 mg/l. Viacer? v?skumy dokazuj?, ?e t?to koncentr?cia z?vis? od r?znych faktorov ? napr. od kme?a a ?ivotn?ho prostredia kvasiniek. V ?l?nku si bli??ie op??eme vlastnosti, formy a pou?itie SO2, ktor? s? ?zko sp?t? s pH a teplotou.

(more…)

Tags:

08. 03. 13

Kvalita hrozn? pro v?robu b?l?ch v?n a vysok? obsah alkoholu

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta

Such? nebo sladk?? Takovou ot?zku si klade mnoho v?robc? v?na a spot?ebitel?, kdy? uva?uje nad term?nem sklizn?, technologi? a kvalitou b?l?ch v?n. Po?as? posledn?ch n?kolika ro?n?k? v?razn? p?eje kvalit? ?erven?ch v?n. U b?l?ch v?n je tomu v?ak pr?v? naopak. Vysok? cukernatost nemus? b?t znakem kvality u hrozn? b?l?ch odr?d, ale m??e b?t ?asto v?razn?m probl?mem. V ro?n?c?ch 2009, 2011 a 2012, m?ly hrozny velmi vysokou cukernatost, ale nebyly zcela zral? po str?nce aromatick?ch l?tek. Velmi slune?n?, tepl? po?as? a ?ast? periody sucha, jsou p??zniv? pro plynul? n?r?st cukernatosti. Obsah a kvalita aromatick?ch l?tek v bobul?ch se v?ak nevyv?j? p??mo ?m?rn? cukernatosti. Hrozny byly aromaticky bu? p?ezr?l? nebo nedozr?l?, s v?razn?mi ?chlorofylov?mi? t?ny.


(more…)

Tags:

15. 03. 12

V?znam antioxidantov v obrann?ch mechanizmoch rastl?n a ich vplyv na zdravie

?as? 2

Ing. ?ubom?ra Kakal?kov?, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

Transl?cia je preklad genetickej inform?cie z poradia nukleotidov do poradia aminokysel?n polypeptidov?ho re?azca (t.j. do prim?rnej ?trukt?ry bielkov?n). T?mto procesom sa syntetizuj? molekuly bielkov?n, v procese nazvanom proteosynt?za. Je pr?sne regulovan?. Prebieha na riboz?moch.

Tags:

15. 01. 12

V?znam antioxidantov v obrann?ch mechanizmoch rastl?n a ich vplyv na zdravie

Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

V predch?dzaj?cich ??slach ?asopisu sme sa zaoberali obsahom majoritn?ch antioxidantov, ktor? sa vyskytuj? v hrozne (?upk?ch a semen?ch) a v?robou oleja zo semien hrozna. V tejto ?asti pr?ce sa zameriame na obrann? mechanizmy rastl?n, na ?lohu antioxidantov v tomto procese a ich vplyv na na?e zdravie. Z experiment?lnych pr?c vyplynulo, ?e rozdielne klimatick? podmienky, ktor? maj? vplyv na vznik a ??renie chor?b vini?a, maj? vplyv aj na obsah antioxidantov v hrozne, listoch, semen?ch a ?upk?ch. Porovn?van?m v?sledkov z jednotliv?ch anal?z sme objasnili podstatu vplyvu biotick?ch a abiotick?ch faktorov na obsah polyfenolov a antioxidantov vo vzork?ch semien a ?upiek z hrozna, z?skan?ch z r?znych odr?d vini?a. V?sledky priniesli aj ?al?ie cenn? poznatky, tak po str?nke teoretickej, ako aj praktickej.

Tags: