Po ?spe?nom ?vodnom roku od?tartoval naplno, u? s n?dychom vytvorenej trad?cie, druh? ro?n?k festivalu mlad?ch slovensk?ch v?n, pod n?zvom Sv?tokatar?nska ko?tovka. Po?as troch dn?, 8., 9., a 10. novembra pril?kal do priestorov Starej tr?nice v Bratislave mno?stvo n?v?tevn?kov, aby ochutnali v?na z novej ?rody od slovensk?ch producentov, pote?ili sa t?nmi veselej hudby bratov Wimerovcov a v s??a?i s v?nnou tematikou, ktor? bola s??as?ou sprievodn?ch aktiv?t podujatia, aj niektor? z prezentovan?ch v?n vyhrali.

Zdenka ?uransk?

Tags: