13. 11. 12

Svatomartinsk? ko?t sa u? stal trad?ciou

U? po ?tvrt?kr?t, presne 11.11. o 11 hodine, na sviatok Sv?t?ho Martina, sa v Starej tr?nici v Bratislave na ?Svatomartinskom ko?te? za?ali plni? poh?re mlad?m v?nom od producentov z druh?ho brehu rieky Moravy. Otvorili sa br?ny ?Svatomartinsk?ho ko?tu?, nad ktor?m prevzal z??titu prim?tor hlavn?ho mesta Bratislavy Milan Vt??nik. Tento sviatok v?na, ktor? organizuje Vina?sk? fond ?eskej republiky, sa te?? ve?kej ob?ube nielen u n?s, ale aj vo viacer?ch ?esk?ch mest?ch.

Vina?sk? fond

Tags:

12. 11. 12

V Izmire sa hovorilo o enol?gii

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na t.r. konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej enol?gii bolo prezentovan?ch 17 odborn?ch predn??ok a 17 kr?tkych predn??ok. Autori sa zaoberali r?znymi t?mami. Najdiskutovanej?ou problematikou bola v?roba n?zkoalkoholick?ch v?n. Nieko?ko t?mov sa venovalo pou?itiu barikov?ch sudov, ich lacnej??m alternat?vam a taktie? kontamin?cii sudov. Ke??e sa kongres konal v Turecku, nieko?ko pr?spevkov sa venovalo p?vodn?m tureck?m odrod?m Vitis vinifera L. (napr. profi lu fenolov?ch zl??en?n vo v?nach vyroben?ch z t?chto odr?d).

Literat?ra Zborn?k OIV Izmir 2012 Katar?na ?ur?ansk?

Tags:

02. 11. 12

??slo 6/2012, ro?n?k XII. u? v predaji!

?asopis Vini? a v?no, ??slo 06/2012, ro?n?k XII.

Tags: