Na tohtoro?n? XXI. Medzin?rodn? festival v?n, ktor? sa konal na n?dvor? bud?nskeho hradu, ma pril?kala ponuka 5000 v?n! Po?as tepl?ch septembrov?ch ve?erov bola hos?om festivalu tentoraz susedn? vin?rska krajina Ma?arska ? Chorv?tsko. 17 000 chorv?tskych pestovate?ov zber? hrozno z 200 odr?d (47 % vyroben?ho v?na poch?dza z troch najd?le?itej??ch odr?d ? Gra?evina, Malvazija a Plavac mali) na 33 000 ha. Ro?n? v?roba v?na dosahuje 610 000 hektolitrov. Ma?arov a ich ju?n?ch susedov sp?jaj? tis?cro?n? dejiny. A samozrejme, aj podobn? z??ubu vo v?ne.

Andrzej Kalinowski

Tags: