Abstrakt
Členské štáty EÚ, teda aj Slovensko, musia urobiť nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie chránených označení pôvodu (CHOP), chránených zemepisných označení (CHZO) a chránených tradičných výrazov, podľa článku 90, nariadenie č.1306/2013. Takisto sú členské štáty povinné vykonávať kontroly založené na analýze rizík.

Abstract
Member States shall take the necessary steps to stop unlawful use of protected designations of origin (PDO), protected geographical indication (PGI) and protected traditional terms.(Reg.1306/2013)

Jarmila Švancarová Laštincová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
Odbor vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

Tags: