Odborní inšpektori oddelenia kontroly vína a vinárskych produktov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS), vykonali v roku 2018, okrem bežnej kontrolnej činnosti v rámci úradnej kontroly, aj niekoľko cielených kontrol zameraných na kvalitu, zdravotnú neškodnosť a označovanie vín uvádzaných do obehu v slovenskej maloobchodnej sieti a u výrobcov.

Kontrola kvality a neškodnosti vín

CIELENÁ KONTROLA KVALITY A ZDRAVOTNEJ NEŠKODNOSTI VÍN PREDÁVANÝCH V SPOTREBITEĽSKOM BALENÍ

Cielená kontrola bola zameraná na kontrolu fľašových zahraničných vín predávaných v obchodných reťazcoch. Hlavným predmetom záujmu boli najmä vína dodané a tiež nafľašované mimo územia SR, či už v rámci EÚ alebo v tzv. „tretích krajinách“.

V čase výkonu úradnej kontroly sa v zmysle platnej vinárskej legislatívy inšpektori zamerali na kontrolu kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti týchto vín. Súčasťou kontroly bol aj úradný odber rôznych vzoriek vín do laboratórií Štátny veterinárny a potrvinársky ústav (ŠPVÚ). Na základe výsledkov senzorického hodnotenia komisiou a analytických rozborov, boli predložené vzorky vyhodnotené nasledovne:

V senzorických parametroch a označovaní nevyhovovalo 25 vzoriek z celkového počtu 46 analyzovaných vzoriek. Najviac nedostatkov bolo zistených najmä pri senzorickom hodnotení pre nečistú vôňu a chuť, po oxidácií, po nečistom priebehu fermentácie, mikrobiálnom rozklade, pachuti po korku, prídavkoch syntetickej arómy, čo celkovo predstavovalo porušenosť neuveriteľných 54,3 %. V označovaní chýbal napr. povinný údaj o proveniencii – pôvode spracovaného hrozna – bol uvedený nesprávny preklad na dolepkách šumivých vín, zistilo sa nepovolené označovanie zahraničných vín vyšších kategórií Chráneného označenia pôvodu (CHOP), s chráneným tradičným názvom „neskorý zber“ alebo „akostné víno“, výška písma na etiketách nespĺňala vždy požiadavky na predpísanú veľkosť. Vo väčšine prípadov, ako je uvedené v tabuľke 1, vína so zistenými nedostatkami boli označené krajinou pôvodu „Maďarsko“.

V analytických znakoch boli základné parametre sledovaných vzoriek v súlade s požiadavkami príslušných (ES) nariadení.

Porušenosť vo vzorkách odobratých do laboratórií bola mimoriadne vysoká aj z toho dôvodu, že sa inšpektori pri odbere vzoriek zamerali na ich výber systémom negatívnej selekcie (napr. zmena farby, zákal a pod.) a nie náhodne, čím sa súčasne zabezpečila aj vysoká efektívnosť kontroly a použitých finančných prostriedkov.

Tabuľka 1 Počet zistených nedostatkov v 25 vzorkách nevyhovujúcich vín podľa krajiny pôvodu:

Počet zistených nedostatkov  Pôvod vína
2 ČR
2 Moldavsko
10 Maďarsko
1 Španielsko
1 Rakúsko 
6 Taliansko
3 Zmes vín z EÚ

CIELENÁ KONTROLA ZAMERANÁ NA PREDAJ SUDOVÝCH VÍN SLOVENSKÉHO A ZAHRANIČNÉHO PÔVODU

Pri tejto kontrole sa inšpektori zamerali najmä na vína predávané v špecializovaných predajniach – vinotékach – s ponukou aj fľašovaných vín vyššej kvality, v zariadeniach spoločného stravovania, ale aj v predajniach výhradne len sudových vín. Kontrolou bolo zistené, že známe väčšie vinárstva svoje sudové vína, až na pár výnimiek, mali v súlade s platnou legislatívou. Jednoznačne bol preukázaný výrazný pokrok v kvalite predaja sudových vín vo vinotékach, ktorý prebieha už takmer väčšinou v nerezových sudoch KEG a čapované v uzatvorenom systéme s pretlakom dusíka.

U výrobcov, ktorí sa zameriavajú len na sudové vína a snažia sa predávať svoje produkty čo najlacnejšie, inšpektori v mnohých prípadoch zaznamenali nevyhovujúcu kvalitu a výrazné nedostatky.

Slovenský spotrebiteľ sa už naučil čiastočne rozpoznávať kvalitu predávaného sudového vína, o čom svedčia aj predávané objemy kvalitných a nekvalitných sudových vín. Je zarážajúce, čo núti niektorých slovenských producentov vyrábať až nechutné tzv. „kvasničáky“ a „druháky“ v období, keď je už roky pretlak vína na slovenskom aj svetovom trhu.

Celkovo bolo vykonaných 52 kontrol, z čoho 18 bolo v zariadeniach spoločného stravovania a 34 kontrol v špecializovaných predajniach sudových vín. V čase výkonu úradných kontrol sa vinárski inšpektori opäť zamerali na kontrolu kvality, označovania a vysledovateľnosť, ako aj na kontrolu zdravotnej neškodnosti predávaných vín. Súčasťou kontroly bol aj úradný odber 76 vzoriek vín do laboratórií ŠPVÚ. Na základe senzorického hodnotenia a analytického rozboru a správnosti označenia boli vzorky posúdené tak, že z celkového počtu 76 vzoriek nevyhovovalo 19. Celková porušenosť tak predstavovala 25 % (Tabuľka 2.)

Tabuľka 2 Počet a druh zistených nedostatkov u nevyhovujúcich sudových vín

Miesto odberu Nevyhovujúce vzorky Senzorické hodnotenie Analytický rozbor Označovanie
MOJ 11 8 2 1
ZSS 8 7 1 0
Spolu 19 15 3 1

Vysvetlivky MOJ – maloobchodné jednotky, ZSS – zariadenia spoločného stravovania – reštaurácie

Porušenosť vo vzorkách odobratých do laboratórií bola nižšia ako v minulosti, čo môže byť spôsobené skutočnosťou, že sudové vína sú vo veľkej konkurencii s predávanými lacnými zahraničnými vínami v obchodných reťazcoch, ako aj veľkou nadúrodou hrozna, čím sa zvýšil tlak aj na kvalitu ponúkaných sudových vín.

CIELENÁ KONTROLA BURČIAKOV

Kontrola bola zameraná na kvalitu a označovanie predávaných burčiakov. Inšpektori sa zamerali predovšetkým na predaj v stánkoch na trhoviskách, jarmokoch a v špecializovaných predajniach. Kvalita burčiakov sa tento rok, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, výrazne zlepšila. Pozitívne zistenia boli najmä pri senzorickom hodnotení farby (mliečno žltá až mliečno zelenožltá, bez výrazného sedimentu) vo vôni a chuti (čisté arómy po hrozne a správnom priebehu fermentácie). V minulosti sme sa stretávali s nekvalitou burčiaku v rôznych odtieňoch hnedo žltej, oranžovej farby a výrazným sedimentom vo fľaši, čo poukazovalo na zlý priebeh kvasenia, neodkalený mušt, použitie nekvalitného a nedozretého hrozna. Častý bol aj nepovolený prídavok cukru a použitie inej suroviny ako hrozno.

V tomto roku bolo vykonaných 135 kontrol, z čoho závažné nedostatky v označovaní (názov produktu a výrobca) na mieste predaja neboli zistené. Celkovo bolo v kvalitatívnych znakoch hodnotených 24 vzoriek predávaných burčiakov. V kvalitatívnych vlastnostiach nevyhovovalo 9 vzoriek, čo predstavuje 37,5 % porušenosť. Najväčšia nekvalita bola zistená u malých producentov burčiaku predávaných na jarmokoch. Pri kontrole u renomovaných väčších výrobcov kvalita porušená nebola. Na porovnanie – v roku 2010 porušenosť burčiakov bola vyše 80 percentná.

Pri tejto komodite platí tá istá filozofi a predaja, ako pri sudových vínach. Slovenskí výrobcovia, ktorí poctivo roky rozvíjajú svoje vinárstva, majú snahu napredovať v kvalite a preto sa jednoznačne snažia ponúkať aj kvalitný burčiak, jednak vo svojich predajniach, ako aj distribuovať ho na jednotlivé jarmoky. „Príležitostní výrobcovia“, ktorých každoročne, možno s uznaním konštatovať, ubúda, ho stále pančujú. Spotrebiteľ už do určitej mieri vie rozoznať kvalitný burčiak. Z kontrol je preukazné, že najviac problematické boli predaje burčiakov na strednom a severnom Slovensku, najmä od malých lokálnych výrobcov z juhu Slovenska.

Jednoznačne odporúčame spotrebiteľovi – konzumentovi a obchodníkom na jarmokoch – zamerať sa na renomovaných výrobcov, ktorí sa neorientujú len na príležitostnú nekalú výrobu a predaj.

Monitoring zameraný na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín CHOP a CHZO u slovenských výrobcov.

Pri monitoringu autenticity slovenských vín s chráneným označením pôvodu, podliehajúcich certifikácii na ÚKSÚP-e, sa odber vzoriek vín v tomto roku realizoval len vo výrobe. Kontrola bola zameraná na overenie pravosti a pôvodu certifikovaných vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením (CHZO) u 37 slovenských výrobcov.

Pri senzorickom hodnotení nebola zistená žiadna porušenosť v kvalite. Pri porovnávaní boli zistené nezhody v analytických rozboroch, predovšetkým v sledovaných znakoch, ako obsah alkoholu, zvyškový cukor, celkový ako aj bezcukrový extrakt. Celkovo bolo zistených sedem vín od slovenských producentov so závažnými nedostatkami, čo predstavuje 9,7 % porušenosť (Tabuľka 3).
Tabuľka 3 Počet odobratých vzoriek vín

Vinohradnícke oblasti Vína Vyhovujúce Nevyhovujúce
Malokarpatská 42 40 2
Nitrianska a Južnoslovenská 12 9 3
Východoslovenská a Tokajská 12 10 2
Stredoslovenská 6 6 0
Spolu 72 65 7

SPRÁVNE KONANIA Z CIELENÝCH KONTROL ZA ROK 2018

Vína so zistenými nedostatkami boli predbežným opatrením stiahnuté z predaja a voči predajcom bolo začaté správne konanie a uložený finančný postih. O množstve stiahnutého vína z predaja, ako bolo s týmto vínom naložené, prípadne aj o likvidácii vína, obchodný reťazec musel v rámci správneho konania informovať ŠVPS SR. Za obdobie roka 2018 bolo uložených 52 správnych konaní.

Ing. Marek Závracký, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Ilustračné foto archív redakcie

Tags: