Ing. Ga?par Vanek, CSc.

Na za?iatku vegeta?n?ho obdobia sa m??e javi?, ?e je priskoro hovori? o odlisten? v z?ne strapcov. Nezab?dajme v?ak, ?e spr?vnym uskuto?nen?m zelen?ch pr?c a v r?mci nich odlisten?m v z?ne strapcov, vytv?rame vhodn? podmienky pre strapce (otu?enie, prevzdu?nenie, ochrana pred ?palom a sp?lou), ?o je aktu?lne ?asto u? hne? po odkvitnut?.

Tags: