Doc. RNDr. Milo?a Miku?a, CSc., netreba na?im ?itate?om predstavova?. Docent na PRIF UK v Bratislave je dr?ite?om certifik?tu Somelier profesion?l, ?lenom Asoci?cie somelierov SR, Medzin?rodnej feder?cie novin?rov a spisovate?ov p??ucich o v?ne a liehovin?ch, lektorom Wine Wave School v Bratislave a ?lenom hodnotiacich komisi? na s??a?iach v?n na Slovensku, v ?ech?ch i v Taliansku. Publikuje ?l?nky v mnoh?ch odborn?ch a popul?rnych ?asopisoch, aj v ?asopise Vini? a v?no. Spolu s Petrom Pru?incom vydal knihu O v?ne. Zauj?mav? s? aj obsahovo bohat? a v?pravn? knihy, ktor? vy?li v roku 2011 a 2012 ? obe pod n?zvom Kuch?rka v gatiach. Autor Milo? Miku? v nich, popri mnoh?ch origin?lnych sez?nnych receptoch z dom?cich surov?n, nab?da (najm? mu?ov) ku kreativite a odvahe vari?, pri?om v jednotliv?ch kapitol?ch kladie d?raz aj na vedu v slu?b?ch varenia. Samozrejme, nezab?da ani v?no.

Tags: