Zv?z v?robcov hrozna a v?na na Slovensku pod z??titou ministra zahrani?n?ch vec? a eur?pskych z?le?itost? SR Miroslava Laj??ka, usporiadalo koncom novembra m.r. v historickej pivnici Palugyayovho pal?ca v Bratislave sl?vnostn? degust?ciu ?Slovensk? v?no 2012?. Sl?vnostn? ve?er je ur?en? pre host? pozvan?ch z radov vysok?ch ?t?tnych a vl?dnych predstavite?ov, Ministerstva p?dohospod?rstva a rozvoja vidieka SR a ?al??ch in?tit?ci? so vz?ahom k vinohradn?ctvu a vin?rstvu, pre m?di? a pod.

Tibor Vittek

Tags: