V rámci úlohy odbornej pomoci „Zabezpečenie plnenia Nariadenia Rady 1308/2013 ES o  spoločnej organizácii trhu s  vínom“ podporenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa opakovane, aj v roku 2016, uskutočnilo testovanie rastlín viniča vysadených v technickom a priestorovom izoláte a kandidátskych rastlín určených na výsadbu do technického izolátu, na prítomnosť škodlivých organizmov.

Ervín Jankura, Jana Lakatošová, Eva Schvarczová, NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
 

Poďakovanie:
Práca bola financovaná MPRV SR v rámci kontraktu 645/2015-310/MPRV SR, UOP 39.

Tags: