fotoSlovensk? v?na, ktor? ?n? ?spechy na mnoh?ch prest??nych svetov?ch, eur?pskych i dom?cich s??a?iach, si na?li cestu k svojim spotrebite?om. S? ozdobou na stoloch sviato?n?ch, pre svoju v?nimo?nos? a jedine?nos? sa te?ia priazni konzumentov aj pri be?n?ch ?ivotn?ch situ?ci?ch. Mo?no obdivova? cie?avedom? a h??evnat? pr?cu na?ich producentov ? vinohradn?kov a vin?rov ? ktor? aj v nepriaznivej??ch ekonomick?ch podmienkach dok??u vyrobi? vysoko kvalitn? v?no a bojova? pri z?plave zahrani?n?ch v?n, ?asto ni??ej kvality, o svoje miesto na trhu, o svojho konzumenta.

Je chv?lyhodn?, ?e org?ny ?t?tnej spr?vy h?adaj? sp?soby n?pravy situ?ciu so zast?pen?m slovensk?ch potrav?n, a teda aj v?na, v na?ej obchodnej sieti. O ak? formy podpory p?jde sme sa o.i. op?tali gener?lnej riadite?ky Sekcie potravin?rstva a obchodu Ministerstva p?dohospod?rstva a rozvoja vidieka SR Ing. Zuzany Nouzovskej.

  • Vin?ri priv?tali, ?e zodpovedn? funkciu gener?lnej riadite?ky Sekcie potravin?rstva a obchodu MP RV SR zast?va erudovan? odborn??ka, ktor? d?verne pozn? odbor vin?rstva ? n?ro?n? pr?cu vin?rov, probl?my ktor? musia rie?i? (v porovnan? so susedn?mi krajinami pri men?ej podpore ?t?tu). Ale tie? v?znam v?na ako kult?rneho n?poja, vinohradn?ctvo a vin?rstvo aj ako odkaz predkov, na ktor? by sme mali by? hrd? a zachov?va? ho pre bud?ce gener?cie. Na ?vod ot?zka: ako hodnot?te s??asn? stav vinohradn?ctva a vin?rstva na Slovensku a ?o mo?no urobi?, z v??ho poh?adu, na jeho n?pravu, rozvoj, odstr?nenie s??asn?ch nedostatkov a probl?mov?

V s??asnosti sa slovensk? vinohradn?ctvo a vin?rstvo pot?ka s v??nymi probl?mami, medzi ktor? mo?no zaradi? na jednej strane nevyu?it? produk?n? potenci?l, zapr??inen? vysok?m podielom neudr?iavan?ch vinohradov a slabou pr?stupnos?ou k z?skaniu p?dy pre nov? v?sadbu vini?a, a na strane druhej je to ve?k? tlak na trhu zapr??inen? dovozom zahrani?n?ch v?n. Navy?e, v mnoh?ch pr?padoch je kvalita dovezen?ch v?n skuto?ne spochybnite?n?.

Aj napriek t?mto probl?mom a tlaku sa slovensk? vin?ri a vinohradn?ci nevzd?vaj? a produkuj? kvalitn? surovinu a kvalitn? v?no, ktor? je oce?ovan? na mnoh?ch medzin?rodn?ch ale aj dom?cich v?stav?ch a s??a?iach. Na Slovensku sa spotreba v?na na osobu a rok dlhodobo pohybuje na ?rovni 12 litrov a celkov? spotreba okolo 600 tis?c hl ro?ne. V ostatn?ch rokoch sa na Slovensku ro?ne vyrob? v priemere 350 ? 400 tis?c hl v?na, z ktor?ho a? 90 % je vysoko kvalitn? v?no s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu. Z t?chto ??sel je zrejm?, ?e v?roba v?na na Slovensku nepokr?va dopyt a preto sa k n?m v?no aj dov??a.

Pokia? sa budeme sna?i? pokry? spotrebu v?na na Slovensku v maxim?lnej mo?nej miere z dom?cej produkcie, t?to snaha by znamenala aj zna?n? rozvoj n??ho vinohradn?ctva a vin?rstva. S t?m s?visiaci aj n?rast pracovn?ch pr?le?itost? v tejto oblasti. ?al?ia snaha by mala smerova? k zv??eniu rentability vinohradn?ckeho odvetvia, ktor? zatia? zaost?va za r?chlej?ie sa rozv?jaj?cim vin?rstvom. V neposlednom rade je potrebn? zlep?i? postavenie dom?cich v?n na trhu, ku ktor?mu by malo svojou ?as?ou prispie? aj zv??enie kontrol nekvalitn?ch dovozov?ch v?n v obchodnej sieti.

E?te raz by som v?ak chcela vysoko vyzdvihn?? pr?cu slovensk?ch vinohradn?kov a vin?rov vo vz?ahu k neust?le narastaj?cej produkcii vysokokvalitn?ch v?n a ich propag?cii a osvete smerom k dom?cemu spotrebite?ovi. Je pote?ite?n?, ?e narast? po?et konzumentov, ktor? v?nu rozumej? a preto preferuj? kvalitn? v?na dom?cej
proveniencie.

  • Pri kontrole v?na v?ak zodpovedn? org?ny zistili z?va?n? nedostatky, najm? pokia? ide o v?na z dovozu. ?o hodl? org?n ?t?tnej spr?vy urobi? so zisten?mi, nevyhovuj?cimi vzorkami?

Pri kontrole v obchodn?ch re?azcoch bolo zisten? ve?k? mno?stvo nevyhovuj?cich vzoriek v?n, predov?etk?m v kvalite pri senzorickom hodnoten? v?n v laborat?ri?ch ?t?tnej veterin?rnej a potravinovej spr?vy SR. Na z?klade nevyhovuj?cich laborat?rnych v?sledkov boli v?etky v?na danej v?robnej d?vky stiahnut? z predaja v r?mci predbe?n?ho opatrenia a v s??asnosti s? ukladan? pokuty v r?mci spr?vneho konania kontrolovan?m subjektom ? predajcovi. Obchodn? re?azce p?somne informovali ?t?tnu veterin?rnu a potravinov? spr?vu SR o mno?stve stiahnut?ho tovaru a o vr?ten? tovaru dod?vate?ovi.

V obchodn?ch re?azcoch bola vykonan? n?sledn? kontrola oh?adom splnenia po?iadaviek o stiahnut? tovaru z predaja. V s??asnosti sa vykon?vaj? kontroly aj u dod?vate?ov nevyhovuj?cich vzoriek do obchodn?ch re?azcov. S cie?om zamedzi? predaj nekvalitn?ch v?n m??em potvrdi?, ?e kontroly v tomto smere bud? na?alej pokra?ova?.

  • S cie?om podpori? marketing slovensk?ch potrav?n sa formuje z?kon o Odbytovom fonde. Mali by do neho prispieva? producenti v?etk?ch potravinov?ch komod?t, teda aj vinohradn?ci a vin?ri. Na akom princ?pe sa bude fond vytv?ra? (v?po?et podielu jednotliv?ch producentov potrav?n) a ako sa bud? spolo?ne vytvoren? finan?n? prostriedky pou??va??

V s??asnosti predklad?m na rokovanie porady vedenia ministerstva koncepciu podpory predaja slovensk?ch po?nohospod?rskych a potravin?rskych v?robkov, s??as?ou ktorej je aj n?vrh na vypracovanie z?kona o Odbytovom fonde. Tento n?vrh vych?dza zo ?irokej diskusie agropotravin?rskej samospr?vy, ktor? podporuje koncep?n? rie?enie podpory predaja slovensk?ch agropotravin?rskych v?robkov, s udr?ate?n?m financovan?m. Ned? sa toti? predpoklada?, ?e v s??asnom vyp?tom ?t?tnom rozpo?et budeme vedie? n?js? dostato?n? finan?n? zdroje na marketingov? podporu predaja. Situ?cia na trhu v?ak ukazuje, ?e je to absol?tne nevyhnutn?, tak?e samospr?va a podnikate?sk? sf?ra je z ve?kej ?asti pripraven? t?to marketingov? podporu financova? pr?ve z prostriedkov Odbytov?ho fondu. Z?merom je, aby do fondu prispievali pomerne v?etci v?robcovia po?nohospod?rskych v?robkov a potrav?n. Zatia? pracujeme s dvomi alternat?vami ? bu? stanoven?m pr?spevku pod?a komod?t, alebo z celkov?ch tr?ieb. Prostriedky by sa mali pou?i? na propag?ciu kvalitn?ch slovensk?ch agropotravin?rskych v?robkov v masovokomunika?n?ch prostriedkov, v mieste predaja, na osvetu a komunik?ciu so spotrebite?om. Samozrejme, tento n?vrh m? aj svojich odporcov, tak?e bude posudzovan? na ?rovni ministerstva a v?etk?ch z??astnen?ch.
Z m?jho osobn?ho poh?adu m?me historick? ?ancu urobi? tento koncep?n? krok, hoci sme preme?kali desa? rokov, kedy tento n?vrh s?ce bol na stole, ale sa nerealizoval. Som presved?en?, ?e nikdy nie je neskoro.

  • A na z?ver trochu osobn? ot?zka. Ak?mu v?nu d?vate prednos? vo chv??ach oddychu, chv??ach sviato?n?ch, pri poseden? s rodinou a priate?mi?

M?m v?no ve?mi rada, uprednost?ujem biele such? v?na, jednozna?ne od na?ich producentov. V ostatnom obdob? som v?ak aj ja pod?ahla m?dnej vlne ru?ov?ch v?n, ktor? na m?a p?sobia ve?mi osvie?uj?co. A v?dy si vychutn?m poh?r dobre vychladen?ho such?ho, pr?padne extra such?ho jedine?n?ho slovensk?ho sektu.

?akujem za rozhovor Zdenka ?uransk?

Tags: