Spr?vy o skvel?ch v?sledkoch slovensk?ch v?n prich?dzaj? zo v?etk?ch str?n. V tomto roku sa na?im v?nam naozaj dar?. Na najprest??nej??ch medzin?rodn?ch konkurzoch zbieraj? medaily, no nielen to. O Slovensku a jeho v?nach sa vo vin?rskom svete ?oraz viac hovor?. P??u o n?s dom?ce aj zahrani?n? m?di?. Kde sa tu ?zrazu? vzala tak? inv?zia skvel?ch v?n? ? to je naj?astej?ie kladen? ot?zka.

SLOVENSK? V?NA SA VYBRALI DO SVETA

Nu?, nebolo to ?zrazu?. Za ostatn?ch desa? rokov sa kvalita slovensk?ch v?n v?razne zlep?ila a na?i vin?ri skuto?ne dr?ia krok so svetov?mi trendmi. Jedn?m z nich je autentickos?, odli?nos?, ?istota a ?primnos? ? vlastnosti v?na, ktor? odborn?ci i milovn?ci v?na najviac oce?uj?. Ak sa v?ak m? svet o na?ich v?nach dozvedie?, ak ich m? objavi?, musia nabra? odvahu a vybra? sa, obrazne povedan?, na ples na (vin?rskom) kr??ovskom dvore ako Popolu?ka, o ktorej kr?se doposia? nikto nevedel, ona v?ak kdesi v h?bke du?e c?tila, ?e za?iari. Toto prirovnanie sa mo?no jav? by? trochu patetick?, ale term?n ?Popolu?kine v?na? vin?rski koment?tori pou??vaj? pr?ve pri v?nach z doteraz neobjaven?ch lokal?t, ?asto so sl?vnou minulos?ou a dlhou trad?ciou, zvy?ajne v?ak s n?zkou sebad?verou miestnych vin?rov a slabou alebo ?iadnou marketingovou podporou miestnych autor?t.

Paralela so Slovenskom je evidentn?. ?no, po?ty medail? na medzin?rodn?ch s??a?iach za ostatn? dva-tri roky v?razne st?paj?, nie je to v?ak len v?aka rast?cej kvalite na?ich v?n, ale tie? preto, ?e na tieto podujatia posielame ?oraz viac v?n. V???ie mno?stvo nemus? z?konite znamena? aj vy??iu kvalitu, ale v pr?pade, ?e je kvalita produkcie regi?nu ve?mi dobr?, ?i vynikaj?ca, potom t?to rovnica plat?. A pr?ve toto si vin?rsky svet uvedomuje. Ak krajina s takou malou rozlohou vinohradov a takmer zanedbate?n?m mno?stvom vyroben?ho v?na po?le na medzin?rodn? s??a? po?etn? ?deleg?ciu?, ktor? percentu?lnym ziskom trofej? tromfne vin?rske ve?moci s viac ako ston?sobnou produkciou, je to jednozna?n? sign?l, ?e m? kvalitat?vny potenci?l. A to si vin?rsky svet ve?mi cen?.

PAR?? SA NAJSK?R ?UDOVAL, POTOM TLIESKAL

Za?iatkom marca tohto roku za?iarili na?e v?na v Par??i. Na dev?tn?sty ro?n?k pravdepodobne najprest??nej?ej a z?rove? najpr?snej?ej medzin?rodnej s??a?e Vinalies Internationales (patron?t OIV, Medzin?rodnej ?nie enol?gov a ?nie enol?gov Franc?zska) sme zozbierali a spolo?ne odoslali 110 vzoriek zo v?etk?ch vinohradn?ckych oblast? Slovenska, spolu od 24 vin?rov. Zisk medail? pre Slovensko v konkurencii takmer 3 500 v?n z cel?ho sveta v ?Mekke? v?na: 9 zlat?ch a 38 strieborn?ch (42,7 %) doslova ?okoval Par?? (dokonca aj samotn? Slovensko). Najviac medail? si z Par??a doniesli biele v?na (7 zlat?ch a 24 strieborn?ch), od such?ch a? po sladk? slamov? a ?adov? v?na. Medzi ru?ov?mi zaujali najm? Cabernety, jedin? zlat? z?skal Maty??kov such? z r. 2012, 11 strieborn?ch si podelilo 9 vin?rov.

Bez-n?zvu1

Nestratili sa ani ?erven?, ke? zlato z?skal Cabernet Sauvignon r. 2011 od Martina Pomfyho a ? ?tri strieborn? sa u?li vin?rstvam Mrva&Stanko (CS Bel? 2011), ?itavsk? vinice a V?no Nichta ? ?? obaja za Dunaj r. 2011, na?u p?vodn? odrodu. Na??m najvy??ie hodnoten?m v?nom na ? ? ? ? ?par??skych Vinalies sa stalo Chardonnay WMC r. 2011 z trnavsk?ho vin?rstva Mrva&Stanko, ?naj?spe?nej??mi vin?rstvami boli Juraj Z?pra?n? (1 zlat? a ?es? strieborn?ch medail?) a ?Martin Pomfy (2 zlat?, 4 strieborn?), obaja z Vinos?d. Bodovali v?ak aj men??, menej zn?mi ?producenti, ako napr?klad V?no Hubinsk?, ktor?ho Veltl?nske zelen? r. 2012 v Par??i pozl?tili.

Tags: