Rodinn? podnik Franza Stockingera ? výrobcu vysoko kvalitných drevených sudov sídliaci v Ybbs an der Donau v Rakúsku — má viac ako 300 ročnú tradíciu. Jej majiteľ, ?lovek s mnohoro?n?mi praktick?mi sk?senos?ami a bohat?mi odborn?mi vedomos?ami, prebral fi rmu od svojho otca v roku 1990 a v s??asnosti v nej zamestn?va osemn?s? kvalifi kovan?ch pracovn?kov. Vin?ri oce?uj? nielen sudy tohto svetozn?meho v?robcu, ale uzn?vaj? aj jeho n?zory pri posudzovan? kvality ich v?n. Ak nie?o odpor??a, je to na z?klade jeho osobn?ch sk?senost? a kompetenci?. Nesporne zauj?mav? je aj fakt, ?e a? 80 percent vyroben?ch sudov zna?ky Stockinger je exportovan?ch do zahrani?ia ? do vyspel?ch vin?rskych kraj?n ? do Nemecka, Talianska, ale predov?etk?m do Franc?zska. Firma Stockinger je exkluz?vny partner firmy Vinagro, a.s. S p?nom Franzom Stockingerom sme sa v novembri minul?ho roku stretli na Medzin?rodnej v?stave enologick?ch a plniacich zariaden? SIMEI v Mil?ne a po?iadali ho o rozhovor.

Tags: