1. časť

V roku 2003 som ešte do časopis Vinohrad napísal článok1 venovaný téme geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Moje úvahy v tomto období vychádzali najmä zo všeobecného logického zhodnotenia problematiky, pričom som ale priznal, že moje poznatky týkajúce sa jej vedeckého, ekonomického, politického a administratívneho pozadia boli minimálne. Okrem toho sa mi nepodarilo získať žiadne informácie týkajúce sa eventuálnych experimentoch s genetickou manipuláciou viniča. Napriek tomu, som z dôvodu evidentných nezmyslov2 obsiahnutých v ofi ciálnej propagande, zaujal ku GMO opatrný až rezervovaný postoj: neodmietol som vedecký výskum v tejto oblasti, ale postavil som sa proti uvádzaniu na trh predmetných výrobkov, ktoré som považoval za predčasné, ako aj ich používaniu na výživu ľudí a zvierat. Zámerom príspevku bolo najmä otvorenie diskusie.

RNDr. Igor ň armír, PhD.

Tags: