15. 07. 17

TDN – petrolejový tón vo víne

V článku odpovedáme na otázku čitateľa: Pred rokmi som si do archívu odložil víno odrody Rizling rýnsky. Po niekoľkých rokoch som ho ochutnal a prekvapila ma intenzívna petrolejová vôňa tohto vína. Je to chyba, choroba, alebo je to normálne? Prečo a ako sa petrolej môže vo víne vytvoriť?

Vyzrievaním a  starnutím sa aróma vína dramaticky mení. Z  chemického hľadiska ide najmä o  esterifikačné, oxidačné a  hydrolytické procesy, ktorým  postupne podliehajú všetky labilné zložky vína. Profil aromatických látok v rôznych odrodových vínach je odlišný a tak sa aj starnutie môže prejavovať rôznym spôsobom. Niektoré vína však starnú špecif cky a prítomnosť určitých látok je v nich typická. Príkladom je odroda Rizling rýnsky a 1,1,6-trimetyl-1,2-dihydronaftalén (TDN) – prchavá látka vnášajúca do arómy vína petrolejový tón.

 

Tags:

13. 07. 17

Mikrobiologická diverzita v procese výroby ľadového vína odrody Veltlínske zelené

Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo uplatnenie nekultivačných metód na získanie poznatkov o mikrobiálnych spoločenstvách prítomnýchna hroznových bobuliach, v mušte a v ľadovom víne. Použili sa metódy polymerázovej reťazovej reakcie, klonovania a sekvenovania.Výsledky detekcie húb a baktérií sa porovnali so štandardnou kultivačnou analýzou. Prístup s aplikáciou molekulárno-biologických techník umožňuje získanie komplexnejšieho obrazu o diverzite mikrof óry a tiež detekciu nekultivovateľných mikroorganizmov. Charakteristická mikrof óra procesu produkcie ľadového vína nebola doteraz dôkladne preštudovaná.

Abstract
In this study culture-independent approach was applied in order to have a better view of the microbial communities present on grape, must and almost ice wine. The molecular-biology methods of polymerase chain reaction, cloning and sequencing were used. Results of fungi and bacteria detection were compared with those of standard microbiology method. Application of molecular-biology techniques enables to gain complex view at microbial diversity and detection of non-culturable microorganisms. Characteristic microflora occurring during the production of ice wine was not properly investigated until now.

Tags:

10. 07. 17

Terroir, autentisti, kachetinci, oranžisti,… …a tí ostatní

Všetko čo viem, je to, že neviem nič, zatiaľ čo iní veria, že vedia, čo nevedia. (Sokrates, 469-399 pred n.l.)

Príklad hľadania múdrosti v podaní starogréckeho filozofa. Aj napriek tomu, že Sokrates nezanechal po sebe žiadnu písomnú stopu, ovplyvňoval zmýšľanie vzdelaných ľudí od antiky až po dnes.  V dnešnej dobe, kedy máme na Slovensku prebytok múdrych a najmúdrejších, je pokora starých učencov pred nepoznaným o to viac aktuálnejšia.

Tags:

05. 07. 17

Monitorovanie motýľov s dennou aktivitou v prírodnej rezervácii Drieňová hora a blízkych vinohradov

Denné motýle sú pre monitoring biodiverzity mimoriadne vhodnou skupinou hmyzu. Približne 170 druhov, ktoré sa dnes na území SR vyskytujú, sú dostatočne druhovo bohatou skupinou. Podstatná väčšina sú druhy citlivejšie na kvalitu stanovišťa s pomerne vysokou bioindikačnou hodnotou. Ďalšie prednosti tejto skupiny hmyzu je skutočnosť, že ide o relatívne dobre tak taxonomicky, ako aj ekologicky preskúmanú skupinu. Významná je aj skutočnosť, že väčšinu druhov skúsený špecialista spoľahlivo determinuje aj v teréne bez toho, že by musel pozorované jedince usmrtiť alebo akokoľvek inak poškodiť. 

Tags:

03. 07. 17

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě v Lednici

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší nejaktuálnější témata vinohradnické produkce. Výzkumné náměty vychází přímo od  vinohradnických podniků, které potřebují řešit problémy, se kterými se ve  svých vinicích denně potýkají. Výzkum také neprobíhá ve  variantách o  velikosti několika keřů, ale probíhá přímo ve výrobní praxi. Předností této spolupráce je skutečnost, že výsledky je potom možné ihned a bez problémů aplikovat v praxi.

Tags:

01. 07. 17

Mladá generácia na prahu moderného vinárstva

Rozhovor s riaditeľkou Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Ing. Monikou Kisovou.

Máloktorá škola na Slovensku sa môže hrdiť nielen svojou bohatou históriou – zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie – ale aj úspešnými pedagogickými aktivitami, a to od samého začiatku svojho vzniku. Tieto aktivity vyústili do výchovy celých generácií u návaných znalcov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, ktorí rozhodnou mierou prispeli k  jej súčasnej úrovni. Reč je o  Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá pred otvorením brány nového školského roka zaznamenáva zmenu vo svojom riadení. Zodpovednosť za chod školy vo funkcii riaditeľky preberá Ing. Monika Kisová, ktorú sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

Tags: