Časť 2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (pokračovanie z čísla 1/ 2019)

ZeoCem Eco
V mesiaci Apríl – Máj 2017 bolo zapravených 13 ton zeolitového prípravku typu ZeoCem Eco, frakcia 0,5 – 1 mm do ryhy vyhĺbenej pozdĺž krov v príkmennom páse do hĺbky 20 – 25 cm, pričom sme vychádzali z odporúčanej dávky 1 kg/1bm = 3,3 t/ha. Prípravok bol zapravený vo vinohrade na ploche 1,5 ha, vysadenom v roku 2013 na celkovej ploche 5 ha bielou odrodou Sauvignon, spon 3×0,8 m, Rýnsko – hessenské vedenie. Biomonitoring porastu bol realizovaný jedenkrát v týždni na označených a „produkčne“ unifikovaných jedincoch (zimný rez na 2 ťažne, 8 očiek na ťažeň), pričom boli zaznamenávané fenologické fázy podľa škály BBCH. Celá plocha (pokus + kontrola) bola monitorovaná meteorologickou stanicou AMET, ako v prípade Malokarpatského regiónu.

RNDr. Bruno Gabel, CSc., Inštitút pre kvalitu, Bratislava

Tags: