17. 01. 13

Vplyv riaden?ho re?imu kysl?ka na stabilitu v?na a tvorbu jeho charakteru

Ing. ?tefan Ailer, PhD., Katedra ovocin?rstva, vinohradn?ctva a vin?rstva, Fakulta z?hradn?ctva a krajinn?ho in?inierstva, Slovensk? po?nohospod?rska univerzita v Nitre

Pr?jmu vzdu?n?ho kysl?ka v?nom po?as jeho v?roby a v?voja nie je mo?n?, ani potrebn?, ?plne zabr?ni?. V z?vislosti od technologickej f?zy spracovania hrozna je kontrolovan? okysli?enie mu?tu dokonca dobrou slu?bou. Ot?zkou zost?va, ak? mno?stvo kysl?ka p?sob? na v?no pozit?vne a kedy je u? kysl?ka prive?a. Z?vis? to od ?elan?ho typu v?na, ?t?lu v?robcu a jeho marketingovej strat?gie. N?zory v?robcov i odborn?kov na optim?lny re?im kysl?ka v mu?te s? rozporupln?. Nezanedbate?n? je, aj v pr?pade v?na, m?da. A t? sa ustavi?ne men?. (more…)

Tags:

19. 11. 12

??zen? procesu kva?en? a vinifikace

V?roba a spot?eba v?na se zvy?uje a tento trend se jev? jako dlouhodob?. Je to i proto, ?e se p?stuj? nov? kvalitn?j?? odr?dy vinn? r?vy a ?e se vyr?b?j? r?zn? druhy a typy kvalitn?ch v?n, ze kter?ch si spot?ebitel m??e vybrat. Podstatn? vliv maj? i zdokonalen? technologie v?roby v?n.

Tags:

18. 03. 12

Spolo?nos? O.K.SERVIS BioPro na medzin?rodnom vin?rskom ve?trhu VINEX v Brne

Spolo?nos? O.K.SERVIS BioPro, s v?znamn?m postaven?m v oblasti zabezpe?ovania komplexn?ch dod?vok vin?rskych technol?gi?, enologick?ch produktov a laborat?rnych pr?strojov sa 28. febru?ra a? 3. marca t. r. prezentovala bohatou expoz?ciou na medzin?rodnom vin?rskom ve?trhu VINEX. Svojou pr?tomnos?ou op?tovne deklarovala stabiln? poz?ciu spolo?nosti na trhu. Ak?mi novinkami prekvapila na?ich vin?rov, v?m pribl??ime v rozhovore so z?stupky?ou firmy Ing. Monikou Laciakovou.

Tags:

18. 01. 12

Trad?cia na ceste k ?spechu

Rodinn? podnik Franza Stockingera ? výrobcu vysoko kvalitných drevených sudov sídliaci v Ybbs an der Donau v Rakúsku — má viac ako 300 ročnú tradíciu. Jej majiteľ, ?lovek s mnohoro?n?mi praktick?mi sk?senos?ami a bohat?mi odborn?mi vedomos?ami, prebral fi rmu od svojho otca v roku 1990 a v s??asnosti v nej zamestn?va osemn?s? kvalifi kovan?ch pracovn?kov. Vin?ri oce?uj? nielen sudy tohto svetozn?meho v?robcu, ale uzn?vaj? aj jeho n?zory pri posudzovan? kvality ich v?n. Ak nie?o odpor??a, je to na z?klade jeho osobn?ch sk?senost? a kompetenci?. Nesporne zauj?mav? je aj fakt, ?e a? 80 percent vyroben?ch sudov zna?ky Stockinger je exportovan?ch do zahrani?ia ? do vyspel?ch vin?rskych kraj?n ? do Nemecka, Talianska, ale predov?etk?m do Franc?zska. Firma Stockinger je exkluz?vny partner firmy Vinagro, a.s. S p?nom Franzom Stockingerom sme sa v novembri minul?ho roku stretli na Medzin?rodnej v?stave enologick?ch a plniacich zariaden? SIMEI v Mil?ne a po?iadali ho o rozhovor.

Tags:

17. 12. 11

Čírenie mladých vín

Nastáva obdobie, kedy každý vinár venuje mimoriadnu pozornosť produktu svojej tvorby
— mladému vínu — aby sa po vyzretí dostalo na stôl konzumenta zdravé a prezentovalo
sa najvyššou kvalitou. Jedným z technologických úkonov, ktoré k tomu rozhodnou
mierou prispieva, je čírenie mladého vína. Firma Unimpex Bratislava s.r.o. ponúka výrobcom
vína prípravky na optimálne ošetrenie mladého vína.
(more…)

Tags:

12. 10. 11

Nová technológia výroby vína

V predchádzajúcom čísle časopisu sme vás informovali o novom bentonite na elimináciu bielkovín vo vínach, prinášajúcom inováciu do technológie výroby vín. Ide o produkt z firmy ERBSLĂ–H Geisenheim, ktorý vám ponúka Unimpex Bratislava, s.r.o. Dovoľte niekoľko základných informácií o výrobku, ktorý vám zabezpečí jednoduchú manipuláciu pri adsorbcii bielkovín vo víne, prinesie úsporu času, prostriedkov a práce s vínom, a v konečnom dôsledku zaručí kvalitu vášho vína.

Tags:

11. 10. 11

Úloha mikroxidácie pri príprave moderných vín

Dušan Slugeň

Tags:

21. 03. 11

Omnilab W — nová dimenzia analýzy vín

Rastislav Monošíka, Miroslav Streďanskýb, Silvia Streďanskáb, aÚstav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Biorealis s.r.o. Bratislava

Spoločnosť Biorealis, s.r.o. je progresívna high-tech spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií a nanotechnológií, so zameraním na vývoj a výskum senzorov a biosenzorov. Nosným programom spoločnosti je realizácia inovatívnych meracích systémov malých rozmerov, stanovujúcich kľúčové analyty zaujímavé pre vinársky/potravinársky sektor a diagnostiku.

Tags:

19. 03. 11

Moderní a šetrné technologie firmy Wottle

Výroba a spotřeba vína se na celém sětě zvyšuje. Je to proto, že se pěstují nové, kvalitnější odrůdy vinné révy a vyrábějí různé druhy a typy zajímavých vín, ze kterých si spotřebitel může vybrat. Podstatný vliv má i zdokonalená technologie výroby vín, která za poslední období dosáhla vysoké technické úrovně.
Významný vliv na kvalitu produkovaného vína mají ovlivnitelné operace příjmu hroznů a jejich zpracování na mošt. Za poslední období dosáhla tato technika vysoké úrovně.

Tags:

23. 01. 11

Crossflow filtrace — výsledky testu

V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám priblížili skúsenosti z prevádzky crossflow filtrov pri filtrácii moravských vín. Predstavili tiež moderné membránové crossflow filtre ROMFIL RF2, umožň

Tags: